Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 8 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 121/2017 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 298-trale trávnaté porasty vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 298/15-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok – predzáhradka sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Ing. Vincze Juraja rod. Vincze a MUDr. Vinczeovej Kataríny rod. Birkusovej, obaja bytom Tvrdošovce, Východná č.4. Predzáhradka je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 8 zo dňa 10.08.2017 o výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 6 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/122-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Zoltána Vanyu rod. Vanya, bytom Tvrdošovce, J. Jesenského 8. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný. Predajná cena je stanovená vo výške 0,67 eur/m2 z dôvodu, nakoľko pôvodný žiadatelia rodičia Zoltána Vanyu zomreli a Zoltán Vanya ml. je dedičom po nebohých rodičov.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 6 zo dňa 10.08.2017 vo výške 0,67 eur/m2.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 5 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/99-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Zoltána Vinczeho rod. Vincze a manž. Renáty Vinczeovej rod. Borbélyovej, obaja bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 65. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 5 zo dňa 10.08.2017 vo výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce na odpredaj pozemkov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 4 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/503-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, vedenej na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky Prisky Kovačicovej, rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, G.Gárdonyiho 966/14. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 4 zo dňa 10.08.2017 vo výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce na odpredaj pozemkov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť zameraná geometrickým plánom číslo 10/2017 z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/58-orná pôda vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 3447/334-Záhrada o výmere 165 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť , ktorá tvorí súčasť záhrady žiadateľky Moniky Szabóovej rod. Bogdányovej, bytom Tvrdošovce, Čerešňova č.14. Pozemok je oplotený, rodičia žiadateľky ho užívali od roku 1953. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.  

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 vo výške 4,20 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 pre Moniku Szabóovú, rod. Bogdányovú, bytom Tvrdošovce, Čerešňova č.14 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/206-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Ing. Lívie Šipošovej rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, Horná č.29 a Ing. Moniky Bugyikovej rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta č.36. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 pre Ing. Líviu Šipošovú, rod. Csányiovú, bytom Tvrdošovce, Horná č.29 do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku a Ing. Moniku Bugyikovú rod. Csányiovú, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta 36 do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/468-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky Heleny Juhászovej rod. Vargovej, bytom Tvrdošovce, G.Gárdonyiho 12. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 pre Helenu Juhászovú rod. Vargovú, bytom Tvrdošovce, G. Gárdonyiho 12 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 17 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/194-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedenej na LV č. 1 a C-KN parc.č.1137/248-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradky, ktoré sa nachádzajú pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov Zoltána Ágha a manž. Ivety Ághovej rod. Kis Antalovej, obaja bytom Tvrdošovce, Dolná č.53. Predmetné pozemky sú oplotené, t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku E-KN parcely č. 1062 – Trvalé tráv. porasty a parc. č. 1063 – Trvalé tráv. porasty vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce o výmere 18 206 m2 za cenu 1,00 eur/rok pre Klub športových rybárov pri jazere Putnoki tó, v zast. p. Jozef Blažko a Dionýz Bugyik.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č.5204 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 za účelom osadenia reklamnej stavby typu billboard na ul. Agátova v Tvrdošovciach pre euroAWK, spol. s r.o., sídlo: Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Na uvedenom pozemku je už osadené existujúce reklamné zariadenie.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúca sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č. 606/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je bezprostredne susediaci s fitness centrom a kaviarňou, ktoré prevádzkuje žiadateľ.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...