Hlavná obsah

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 395/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, sídlo: Hlavné námestie č.6, 940 49 Nové Zámky, IČO: 00168882 zo dňa 15.03.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks tuja východná (Thuja orientalis) s obvodmi kmeňov 58 cm, 64 cm a 72 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú vedľa predajni COOP Jednota spotrebné družstvo, na Železničnej ceste v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 3439/19-Zast.plochy a nádvoria v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, Nové Zámky.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 386/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Základnej školy Jána Amosa Komenského, sídlo: Nová cesta č.9, 941 10 Tvrdošovce, zo dňa 11.03.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3 ks drevín, druhu agát biely (Robinia pseudoacaia )s obvodmi kmeňov 123 cm, 48 cm a 54 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks marhuľa obyčajná ( Armeniaca vulgaris) s obvodom kmeňa 128 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 2 ks brezy previsnutej (Betula pendula) s obvodmi kmeňov 98 a 86 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 7 ks tuje (Thuje) s obvodmi kmeňov dvojkmeň 74 cm a 90 cm, 115 cm, 80 cm, dvojkmeň 66 cm a 48 cm, 70 cm, 55 cm a 48 cm. Uvedené dreviny rastú v areály Základnej školy v Tvrdošovciach na ul. Nová cesta č.9 na pozemku KN-C parc.č. 278/1-Zast.plochy a nádvoria v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Naša značka                                                                                                             V Tvrdošovciach  dňa

ZaD č. 3 UPN /2016                                                                                                    10.03.2016                                                                              

 

 

Vec :   Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 obce Tvrdošovce

 

Obec Tvrdošovce, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie oznamuje podľa § 31 stavebného zákona, verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a orgánom štátnej správy

 

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN

obce Tvrdošovce.

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Marian Tóth

                                                                                                                      starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené : 10.03.2016

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------  

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

OZNÁMENIE   O ZAČATÍ SPRÁVNEHO   KONANIA

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a   podľa § 69 písm. d) a h) a ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

na základe žiadosti Juraja Dózsu, Tvrdošovce, Kollárova 19 začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

 

Správny orgán:                           Obec Tvrdošovce

Číslo spisu:                                 369/2016

Dátum začatia konania:             08.03.2016

Dátum zverejnenia informácie: 08.03.2016

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:   § 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie C-KN parc.č. 5202/1-Zast.plochy a nádvoria v k.ú.Tvrdošovce,

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní: 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia

Predmet konania:

Dňa 08.03.2016 podal žiadateľ Juraj Dózsa, bytom Tvrdošovce, Kollárova č.19 žiadosť o výrub drevín a to: 3 ks smrekov obyčajných (Picea abies)     rastúce na C-KN pozemku parc.č.5202/1 -Zast.plochy v k.ú. Tvrdošovce na Kollárovej ulici   pred rodinným domom č.19 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

SPRÁVNE KONANIE PODĽA ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ      

O B E C     T V R D O Š O V C E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

         Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

                                          226/2016                         K.Čapuchová                       16.02.2016

               UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO   KONANIA        

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a   podľa § 69 písm. d) a h) a ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 a podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania: 15.02.2016

Dátum zverejnenia informácie: 16.02.2016

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:   § 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie: C-KN parc.č. 1137/471, k.ú.Tvrdošovce,

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní: 7 dní

Predmet konania:

Dňa 15.02.2016 podal žiadateľ Ing. Kollár František, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta č. 6 žiadosť o výrub 7 ks tuje o výmere 8 m2     rastúce na C-KN parc.č.1137/471 -Zast.plochy v k.ú. Tvrdošovce na Bratislavskej ceste vo vlastníctve obce Tvrdošovce pred stavbami č. 6 a 8 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

SPRÁVNE KONANIE PODĽA ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ      

O B E C     T V R D O Š O V C E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

                                          225/2016                         K.Čapuchová                       16.02.2016

                      UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO   KONANIA        

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a   podľa § 69 písm. d) a h) a ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 a podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

 o z n a m u j e

začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania: 15.02.2016

Dátum zverejnenia informácie: 16.02.2016

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:   § 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie C-KN parc.č. 1138/6, 3369/3 a 3118 v k.ú.Tvrdošovce,

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní: 7 dní

Predmet konania:

Dňa 15.02.2016 podal žiadateľ Anton Bogdány, bytom Tvrdošovce, Orechova č. 41 žiadosť o výrub drevín a to: 2 ks tují o výmere 2 m2     rastúce na C-KN parc.č.1138/6 -Zast.plochy v k.ú. Tvrdošovce na Novozámockej ceste  pred stavbou súp.č. 243,   1 ks brezy rastúce na E-KN parc.č. 3369/3 na konci ulice Slovenskej v Tvrdošovciach,  3 ks smrekov rastúce na

Čítať ďalej...

Rozhodnutie č. 1355/2015-05

ROZHODNUTIE

O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 25.11.2015 podal vlastník stavby Ladislav Vanya, Hviezdoslavova 93, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje odstránenie stavby

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Hviezdoslavova č. 86

(ďalej len "stavba"), súpisné číslo 813, na pozemku parc. č. 142/1 v katastrálnom území Tvrdošovce.

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu.

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 10.2.2016 obdržala

„Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

a webovom sídle obstarávateľa:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

Verejnosť má možnosť nahliadnuť do uvedeného dokumentu po dobu 14 dní od jeho doručenia t.j. do 24.02.2016 a v tomto termíne podať pripomienky k nej na Obecný úrad, Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56.

V Tvrdošovciach, dňa 11.02.2016

Dátum zverejnenia: 11.02.2016

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 13.11.2015 podala

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len "stavebník"),

ktorú zastupuje Ing. Vladimír Čurgali, Petzwalova 42, 949 01 Nitra a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

"NZ_Tvrdošovce, rekonštrukcia VN220, VNV"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemkoch podľa priloženej situácie stavby v katastrálnom území Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

                               zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 10/15122015 písm. A bod 7 zo dňa 15.12.2015

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č.1155/200-Zastavané plochy a nádvoria vedenej, nachádzajúcej na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorená C-KN parc.č. 1155/21 vedenej na LV č.0 o výmere 33m2 nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce. Je potrebné geometrické zameranie nehnuteľnosti.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti v užívaní Antona Tótha a manž. Melindy Tóthovej rod. Vanyovej, obaja bytom Tvrdošovce, Nová cesta č.64. Jedná sa o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľov, ktorí užívajú uvedenú nehnuteľnosť ako predzáhradku viac rokov. Nehnuteľnosť je pre obec t.č. nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE

o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Ladislav Vanya, Hviezdoslavova 93, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "žiadateľ") dňa 25.11.2015 podal žiadosť o povolenie odstránenia stavby:

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Hviezdoslavova č. 86

na pozemku parc. č. 142/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania bolo začaté konanie o povolení odstránenia stavby.

Čítať ďalej...