Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoruC-KN parcely č. 871/1Zastavané plochy a nádvoria, stavba sú súp. č. 183nachádzajúca sa na ulici Novozámocká cesta 83, Tvrdošovce o výmere 10,30 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 1,00 eur/rok pre SUCCES LANGUAGE SCHOOL s.r.o., v zastúpení Mgr. Csilla Šafranko, M.A. - konateľ, so sídlom: Žerotínova bašta 2, 940 02 Nové Zámky.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBCE TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 27/30112017 písm. A bod 6 zo dňa 30.11.2017

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/374-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Mikuláša Bogdánya, rod. Bogdány, bytom Nové Zámky, L. Kassáka č.4. Predmetná predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
predkladá
na Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán obce Tvrdošovce


k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom


Lehota na prerokovanie zadania začatie : 06.12.2017, ukončenie 07.01.2018
Pripomienky k tomuto zadaniu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce.
Dokumentácia zadania UPN–O je uložená na Obecnom úrade v Tvrdošovciach k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na web. stránke obce:

http://tvrdosovce.sk/obecny-urad/dokumenty/category/8-uzemny-plan-obce

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1736/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tanka Árpáda rod. Tanka, bytom Gorkého 30, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1736/2017 zo dňa 20.11.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 52cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na ulici Gorkého pred rodinným domom žiadateľa, or.č. 30, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 1041 – ostatné plochy, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že drevina je veľmi vysoká, nestabilná, spôsobuje časté výpady elektrickej energie, koreňový systém je poškodený, smrek je v blízkosti rodinného domu žiadateľa. V prípade nepriaznivého počasia ohrozuje majetok – rodinný dom žiadateľa.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

04.12.2017 (pondelok) o 10,30 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na ul. Gorkého č.30 pred rodinným domom žiadateľa v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

Čítať ďalej...

 

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1720/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Richarda Benyó a Kristíny Vencelovej, obaja bytom Železničná 79, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1720/2017 zo dňa 15.11.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks orecha (Juglans regia) s obvodom kmeňa 20 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks višne (Prunus Cerasus ) s obvodom kmeňa 10 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks agát (Robinia pseudoacacia)s obvodom kmeňa 77 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na ulici K. Mikszátha vedľa rodinného domu žiadateľov, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3239/1 - Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny bránia v prístupe do dvora žiadateľov, agát zasahuje do strechy rodinného domu, čím poškodzuje strechu.

Čítať ďalej...

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020” sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020” v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30.11.2017 (štvrtok) o 09:00 na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 1137/20Zastavané plochy a nádvoriao výmere 16 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. obce Tvrdošovce za cenu 0,22 eur/m2/rok pre nájomcu Rudolfa Mojzesa a manž. Irenu Mojzesovú, obaja bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka č. 26.

Doba nájmu: doba neurčitá

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoruC-KN parcely č. 427Zast. plochy a nádvoria , stavba so súp. č. 447 nachádzajúca sa v k. ú. Tvrdošovce na ulici Dolná č. 4, Tvrdošovce o výmere 13,5m2 za cenu 24,01 eur/m2/rok pre nájomcu Antona Lőrincza, bytom Golgota 12, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 37 06 57 34.

Doba nájmu: doba neurčitá

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 607/2Zastavané plochy, stavby so súpisným čislom 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 3, Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce o výmere 27m2 a prenájom časti chodby o výmere 3 m2 za cenu 24,01 eur/m2/rok pre nájomcu Moniku Vanyovú, bytom Železničná 22, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 50 324 586.

Doba nájmu: doba neurčitá

Čítať ďalej...