Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

                 oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

                                z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Nebytové priestory o výmere 60 m2 v budove   so súp.č. 1103 na C-KN parc.č. 607/2-Zast.pl. nachádzajúce sa v k.ú. Tvrdošovce, na Obchodnej ulici č.3 v Tvrdošovciach.

Doba nájmu:   doba neurčitá

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:   Uvedený nebytový priestor je od 1.3.2016 nevyužitý, obec plánuje ho prenajímať.

       Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

        Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 13/26042016 písm. A bod 12.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. b) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 13/26042016 písm. A bod 8 zo dňa 26.04.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRIĽAHLÝ POZEMOK

1/ Predmet prevodu:

     Z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 610 – Záhrady vedenej na LV č. 5242 odpredaj pozemku o výmere 243 m2 a z pôvodnej C-KN parc. č. 610/2-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 odpredaj pozemku o výmere 60 m2, prevádzaná výmera spolu činí 303 m2. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat. území obce Tvrdošovce a zriadenie vecného bremena v prospech obce. Je potrebné vyhotovenie geometrického plánu, ktorým bude stanovený presný rozsah vecného bremena cez uvedené nehnuteľnosti.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako priľahlý pozemok v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí prirodzený priľahlý dvor pri nehnuteľnosti – obchodných priestoroch vo vlastníctve kupujúcich na Nám. Sv. Štefana č.5. O pozemok sa kupujúci starajú viac ako 10 rokov, po odkúpení bude slúžiť za účelom vybudovania trvalého prístupu ku garáži kupujúcich. Na uvedených pozemkoch je zriadené vecné bremeno ďalšej stavby v prospech ST Telecom (digitálna telefónna ústredňa a telekomunikačnej kabeláže)

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená za 2,40 eur/m2.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 13/26042016 písm. A bod 8   z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 610 – Záhrady vedenej na LV č. 5242 odpredaj pozemku o výmere 243 m2 a z pôvodnej C-KN parc. č. 610/2-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 odpredaj pozemku o výmere 60 m2, prevádzaná výmera spolu činí 303 m2 pre kupujúcich Františka Budu a manž. Juliannu Budovú rod. Sekanovú, obaja bytom Tvrdošovce, Golgota č.17 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat. území obce Tvrdošovce a bolo schválené  zriadenie vecného bremena v prospech obce. Je potrebné vyhotovenie geometrického plánu, ktorým bude stanovený presný rozsah vecného bremena cez uvedené nehnuteľnosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 13/26042016 písm. D bod 1 zo dňa 26.04.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

   Geometrickým plánom číslo 93/2008 z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1002/3-Vodná plocha o celkovej výmere 240 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce boli vytvorené nové nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1002/3-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, C-KN parc.č. 1002/8-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, a C-KN parc.č. 1002/9 o výmere 60 m2 a  zriadenie vecného bremena v prospech obce Tvrdošovce cez uvedené parcely.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemky vedľa nehnuteľnosti kupujúcich, ktoré kupujúci využívajú ako záhradu. Nehnuteľnosti sú oplotené, pre obec t.č. nepotrebné a inak nevyužiteľné.

 4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená za 0,67 eur/m2.

 5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 13/26042016 písm. D bod 1   Geometrickým plánom číslo 93/2008 z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1002/3-Vodná plocha o celkovej výmere 240 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce boli vytvorené nové nehnuteľnosti a to C-KN parc.č. 1002/3-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, pre kupujúcu Máriu Vanyovú rod. Papovú, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta 39 do svojho výlučného vlastníctva v celosti, C-KN parc.č. 1002/8-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, pre kupujúcu Papovú Moniku rod. Papovú, bytom Tvrdošovce, P. Kinizsiho 2 do svojho výlučného vlastníctva v celosti a C-KN parc.č. 1002/9 o výmere 60 m2 pre kupujúcu Annu Papovú rod. Arpášovú, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta 41 do svojho výlučného vlastníctva v celosti a zriadenie vecného bremena v prospech obce Tvrdošovce cez uvedené parcely.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

                     na základe uznesenia   OZ č. 13/26042016 písm. A bod 7 zo dňa 26.04.2016

                             SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

     Geometrickým plánom číslo 43/2015 z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1060/6-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.4 o výmere 191 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1060/117-Zastavané plochy a nádvoria,  z pôvodnej C-KN parc.č. 1061/2-Vodné plochy vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.5 o výmere 6 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1060/117-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 197 m2, z pôvodnej C-KN parc.č. 1060/6-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.1 o výmere 4 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/81-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 48 m2 a z pôvodnej C-KN parc.č. 1061/2-Vodná plocha vedenej na LV č.1 bol vytvorený diel č.2 o výmere 1 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/81-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 48 m2. Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 202 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok a predzáhradku, ktoré žiadatelia odkúpili, predmetné nehnuteľnosti tvoria súčasť areálu rodinného domu s domom a záhradou vo vlastníctve žiadateľov. Nehnuteľnosti sú oplotené, pre obec t.č. nepotrebné a inak nevyužiteľné.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená za 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce za odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 13/26042016 písm. A bod 7 pre kupujúcich Ing. Martina Poláka, bytom Bánov, Rázusova č.42 a manž. Mgr. Polákovú Moniku rod. Keleovú, bytom Tvrdošovce, Hlboká č.7 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manžeľov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 13/26042016 písm. A bod 6 zo dňa 26.04.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 40/2016 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 1007/5-Ostatné plochy, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.2 o výmere 367 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1006/33-Záhrada a z pôvodnej E-KN parc.č. 1006/119-Ostatné plochy vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.4 o výmere 50 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1006/33-Záhrada. Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 417 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza pri nehnuteľnosti v užívaní Kláry Tornayovej, rod. Roskovej, bytom Tvrdošovce, P. Kinizsiho 25. Jedná sa o pozemok, ktorého žiadateľka využíva cca 25 rokov ako záhradu, ktorú zúrodnili. Pôvodne bol to járok, ktorý bol zanosený. Nehnuteľnosť je oplotená a pre obec t.č. inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

Územný plán obce Tvrdošovce – Zmeny a doplnky č.3

Oznámenie o strategickom dokumente

   Obec Tvrdošovce obdržala dňa 27.04.2016 z Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredia oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Tvrdošovce – Zmeny a doplnky č.3“.

     Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec a obstarávateľ uvedeného dokumentu týmto

z v e r e j ň u j e   oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Tvrdošovce – Zmeny a doplnky č.3“.

       Do oznámenia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č.7, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne od 29.04.2016 do 14.05.2016   od 8,00 hod. do 15,00 hod.

       Oznámenie o strategickom dokumente ako aj strategický dokument s vyznačenou navrhovanom zmenou je zverejnený na webovom sídle obce Tvrdošovce www.tvrdosovce.sk/obecny-urad/dokumenty/category/8-uzemny-plan-obce , časť územný plán.

 Zverejnené: 29.04.2016

Návrh na Zmeny a Doplnky č. 3 - Územný plán obce Tvrdošovce


Obec Tvrdošovce ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) a vyhl. č. 55/2001 Z.z., § 17, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii


predkladá návrh

na zmeny a doplnky č.3 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Tvrdošovce

k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dni od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom


Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce.
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č. 3 je uložená na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na web.stránke obce.

Ing. Marián Tóth

Starosta obce

Vyvesené dna: 11.04.2016 Zvesené dna: .

ÚZP obce zmeny a doplnky č.3 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

                     na základe uznesenia   OZ č. 12/16022016 písm. A bod 5 zo dňa 16.02.2016

                             SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti   v kat. území obce Tvrdošovce a to C-KN parc.č. 1137/353-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vedenej    na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľov. Nehnuteľnosť je oplotená, pre obec t.č. nepotrebná a inak nevyužiteľná. Všetky výdavky spojené s prevodom hradia kupujúci.

 4/ Kúpna cena:

Bola stanovená uznesením   OZ č. 12/16022016 písm. A bod 5 zo dňa 16.02.2016za 6,00 €/m2.

 5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční   vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 12/16022016 písm. A bod 5 zo dňa 16.02.2016 za 6,00 €/m2 pre Róberta Roska a Juditu rod. Zsilinszkú, obaja   bytom Tvrdošovce, Vinohradnícka 8   do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov   v celosti.

Čítať ďalej...

                   ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 12/16022016 písm. A bod 2 zo dňa 16.02.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č.1060/123-orná pôda vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorená nehnuteľnosť o výmere 130 m2 a C-KN parc.č. 1060/74-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 o výmere 123 m2 nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce. Je potrebné geometrické zameranie pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 1060/123 s určením výmery.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemky, koré sa nachádzajú za pozemkami v užívaní žiadateľov Antona Halásza a manž. Judit, rod. Birkusová, obaja bytom Tvrdošovce, Záhradnícka č.36. Uvedené pozemky žiadatelia užívajú viac ako 22 rokov, zúrodnili ich, lebo pôvodný stav pozemkov bol neupravený. Nehnuteľnosti sú oplotené, pre obec t.č. nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

                 oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

                 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Nebytové priestory o výmere 27 m2 v budove   so súp.č. 1103 na C-KN parc.č. 607/2-Zast.pl. nachádzajúcej sa v k.ú. Tvrdošovce, na Obchodnej ulici č.3 v Tvrdošovciach.

Cena nájmu:   652,00 €/rok

Doba nájmu:   doba neurčitá

Nájomca:         Elvíra Fülöpová, bytom : Májova č.57 , 941 10 Tvrdošovce

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:   Uvedený nebytový priestor je od 1.4.2016 nevyužitý, obec plánuje prenajímať nájomcovi za účelom „Zriadenie prevádzky s občerstvením“.

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú dňa 16.10.2015 podal

Eduard Markulček, Letná 3, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"),

a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a a § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

dodatočne povoľuje

 

zrealizované stavebné práce na stavbe

 

"Podkrovie rodinného domu"
miesto stavby: Tvrdošovce, Letná ulica č. 3

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. 3543/64, 3543/139 v katastrálnom území Tvrdošovce.

 

Čítať ďalej...