Hlavná obsah

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1406/2016

 O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Márie Birkusovej, bytom Gorkého 43, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 02.11.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks Jaseňov (Fraxinus excelsior) s obvodmi kmeňov 107 cm, 103 cm a 94 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú na Vinohradníckej ulici v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 15/09082016 písm. A bod 9 zo dňa 9.8.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

     Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1039/34-Záhrady o výmere 719 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Ing. Petra Juhásza, bytom, bytom Nové Zámky, Žerotínova bašta 25. Nehnuteľnosť je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 15/09082016 písm. A bod 8 zo dňa 09.08.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1045/15-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Zoltána Borbélya rod. Borbély a manž. Alžbety Borbélyovej rod. Vinczeovej, obaja, bytom Tvrdošovce, Gorkého č.12.   Pozemok je oplotený, žiadatelia ho užívajú viac ako 15 rokov, nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 15/09082016 písm. A bod 7 zo dňa 09.08.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 15/2016 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 1155/200-Ostatné plochy vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č. 1 o výmere 22 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1155/3-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 , ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok – predzáhradka sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Ota Bugyika rod. Bugyik, bytom Tvrdošovce, J. Dózsu č.2 a Moniky Baloghovej rod. Baloghovej, bytom Tvrdošovce, Dolná č. 9. Predzáhradka je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, OÚ Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na zákazku:


Vypracovanie projektu - „Zberný dvor Tvrdošovce“

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

O B E C    T V R D O Š O V C E

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

 Číslo:496/2016-05                                   Tvrdošovce, 7.7.2016

Právoplatnosť:

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 7.4.2016 podal

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava (ďalej len "stavebník"),
ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01  Lučenec,

a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

"Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, ul. Hollého, UO02424"
miesto stavby: Tvrdošovce, Hollého ulica

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 3364/23, 3364/52 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „stavebný pozemok“).

 

Členenie stavby:

SO 01 - Plynovody

SO 02 - Pripojovacie plynovody - prípojky

SO 03 - Prepojenie na OPZ

SO 04 - Prepoje a odpoje plynovodov

Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu - výmenu jestvujúcich oceľových plynovodov za nové plynové rozvody z polyetylénu PE100 RC v dĺžke 362,5 m. Navrhuje sa výmena uličných, aj pripojovacích plynovodov - prípojok v počte 21 ks. Celková dĺžka odpojov bude 57,5 m, počet 19ks.

Druh stavby: inžinierska líniová stavba miestnych rozvodov plynu

Čítať ďalej...

O B E C   T V R D O Š O V C E

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

 Číslo: 786/2016-03                                  Tvrdošovce, 14.6.2016

 

OZNÁMENIE

O VÝKONE ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHĽADU

 

Obec Tvrdošovce oznamuje, že zamestnanec stavebného úradu poverený starostom Obce Tvrdošovce podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),ako orgán štátneho stavebného dohľadu vykoná

dňa 30.6.2016 (štvrtok) o 12,00 hodine

zisťovanie so stretnutím prizvaných na mieste stavby. Účasť všetkých prizvaných je nutná.

 

Výkon štátneho stavebného dohľadu podľa ustanovenia § 98 ods. 2 stavebného zákona bude uskutočnený na stavbe:

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Májová ulica

na pozemku register "C" parc. č. 381/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, ktorého vlastníkmi sú:

Matilda Szabóová, adresa neznáma,
Karol Vanya, adresa neznáma,
Štefan Vanya, Májová 35, Tvrdošovce,
Vojtech Vanya, narod. 21.2.1962, adresa neznáma.

Činnosť orgánu ŠSD bude zameraná hlavne na zisťovanie dodržania ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov, najmä či sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave.

 

Poučenie:

            Vlastníci pozemku a stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

Čítať ďalej...

O B E C    T V R D O Š O V C E

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

 Číslo:525/2016-05                                                                                                                                                            Tvrdošovce, 15.6.2016

                                                                                                                                                                                      Právoplatnosť:

 R O Z H O D N U T I E

 

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktorú dňa 14.4.2016 podali

Peter Ivanics, Orechová 1713/30, 941 10  Tvrdošovce a

Mgr. Monika Ivanics, Gorkého 24,  941 10  Tvrdošovce  (ďalej len "stavebník"),

ktorých zastupuje Ing. Jozef Flimel, Jantárová 25, 940 02 Nové Zámky a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní

na stavbu

"Rodinný dom - Dom v Nerinkách 4"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 670/35 v katastrálnom území Tvrdošovce (ďalej len „stavebný pozemok“), druh pozemku: záhrady. Kanalizačná prípojka, žumpa, vodovodná prípojka, plynová prípojka a elektrická prípojka budú umiestnené aj na pozemku registra "C" parc. č. 672/2 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši návrh samostatne stojaceho rodinného domu „Dom v Nerinkách 4“, ktorý je riešený ako jednopodlažný, nepodpivničený, bez stropnej konštrukcie. Prestrešený bude sedlovou strechou. Úžitková plocha stavby bude 120,310 m2, obytná plocha bude 68,860 m2.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 14/24052016 písm. A bod 7 zo dňa 24.05.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

     Geometrickým plánom číslo 46/2016 z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1137/20-Zastavané plochy vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/516-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok – predzáhradka sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Gábora Újhelyiho bytom Tvrdošovce, Ružový rad č.10 a Tímei Csányiovej, bytom Tvrdošovce, Čerešňova 47. Predzáhradka je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len "stavebník")

ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec dňa 7.4.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, ul. Hollého, UO02424"
miesto stavby: Tvrdošovce, Hollého ulica

na pozemku registra "C" parc. č. 3364/23, 3364/52 v katastrálnom území Tvrdošovce.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Podanie bolo dňa 20.05.2016 doplnené.

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA

 

Peter Ivanics, Orechová 1713/30, 941 10 Tvrdošovce a Mgr. Monika Ivanics, Gorkého č. 24, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"),

ktorých zastupuje Ing. Jozef Flimel, Jantárová 25, 940 02 Nové Zámky, dňa 14.4.2016 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu:

"Rodinný dom - Dom v Nerinkách 4"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len „stavba“) na pozemku registra "C" parc. č. 670/35 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

 

Stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši návrh samostatne stojaceho rodinného domu „Dom v Nerinkách 4“, ktorý je riešený ako jednopodlažný, nepodpivničený, bez stropnej konštrukcie. Prestrešený bude sedlovou strechou. Úžitková plocha stavby bude 120,310 m2, obytná plocha bude 68,860 m2.

Čítať ďalej...