Hlavná obsah

OBEC TVRDOŠOVCE
Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
zastúpená Ing. Mariánom Tóthom
starostom obce
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúca sa v k.ú. Tvrdošovce, časť E-KN parcely č. 3345/9 – Ostatné plochy o výmere 12,24 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamnej stavby pri št. c. I/75 pre ISPA spol. s r.o., sídlo: Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5, IČO: 31328717

Doba nájmu: doba určitá do 31.12.2022

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks reklamnej stavby.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 30/01022018 písm. A bod 4.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 27.02.2018
Zverejnené: 27.02.2018
Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth
Starosta obce

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


Číslo: 1576/2017-06

Tvrdošovce, 19.2.2018

 

ROZHODNUTIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktorú 16.10.2017 podala

Monika Benczeová, Mlynská 232/7, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"),

ktorú zastupuje Ing. Jozef Flimel, Jantárová 25, 940 02 Nové Zámky, a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní

na stavbu

"Rodinný dom - Laguna 40"
miesto stavby: Tvrdošovce, ulica P.Kinizsiho

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 994 v katastrálnom území Tvrdošovce (ďalej len „stavebný pozemok“), druh pozemku zastavané plocha a nádvorie.

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec a obstarávateľ územného plánu obce Tvrdošovce dňa 6.2.2018 obdržala od Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozsah hodnotenia pre strategický dokument „Územný plán obce Tvrdošovce“.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanoviská k tomuto rozsahu hodnotenia najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia príslušnému orgánu ŽP.

 

Rozsah hodnotenia bol zverejnený na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tvrdosove

 

O B E C     Z E M N É

941 22 Zemné č. 268


OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "navrhovateľ") podal 18.1.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"Tvrdošovce - prepojenie ciest Golgota - Gaštanová"
miesto stavby: Tvrdošovce

na pozemku registra "C" parc. č. 1045/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Čítať ďalej...

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Zemné, ako vecne určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 24.11.2017 podala

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

"Zberný dvor Tvrdošovce"

miesto stavby: Tvrdošovce (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2331/8, prípojky budú umiestnené na pozemkoch registra "C" parc. č. 1555, 2345, 1058/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie.

Čítať ďalej...

Číslo:

1576/2017-05

 

Tvrdošovce, 12.1.2018

 

 

Monika Benczeová, Mlynská 232/7, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník"),
ktorú zastupuje Ing. Jozef Flimel, Jantárová 25, 940 02 Nové Zámky, 16.10.2017 podala žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu:

"Rodinný dom - Laguna 40"
miesto stavby: Tvrdošovce, ulica P.Kinizsiho

(ďalej len „stavba“) na pozemku registra "C" parc. č. 994 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

 

Členenie stavby:

SO 01 Rodinný dom Laguna 40

SO 02 Vodovodná prípojka

SO 03 Kanalizačná prípojka a žumpa

Čítať ďalej...

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047 a žiadosť o informovanie verejnosti

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec a obstarávateľ územného plánu obce Tvrdošovce dňa 3.01.2018 obdržala
od Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 6 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Tvrdošovce“.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č.7 počas stránkových dní
a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne do 18. 01. 2018.

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní
odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na
adrese: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-tvrdosove

 

Zverejnené: 03.01.2017

 

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Tvrdošovce" sprievodný list

Oznámenie o strategickom  dokumente "Územný plán obce Tvrdošovce"

 

 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - predmet dražby rod. dom súpisné číslo 1544, v obci Tvrdošovce 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoruC-KN parcely č. 871/1Zastavané plochy a nádvoria, stavba sú súp. č. 183nachádzajúca sa na ulici Novozámocká cesta 83, Tvrdošovce o výmere 40,14 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 24,01 eur/m2/rok pre Karin Marenčákovú, bytom Lipová 12, 941 10 Tvrdošovce.

Čítať ďalej...