Hlavná obsah

podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Obecný úrad v Tvrdošovciach vydáva túto verejnú vyhlášku, ktorou sa vyzýva fyzická osoba – občan:

Ján Baláž

bydlisko : Tvrdošovce bez adresy

aby sa dostavil do kancelárie č. 1 Obecného úradu v Tvrdošovciach na prevzatie jemu adresovanej písomnosti č. E 4432792715 od Krajského súdu v Bratislave, justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.

Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ si občan v obvyklých úradných hodinách do 15 dní od vyvesenia vyššie uvedenej písomnosti neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za doručenie verejnou vyhláškou.

 

Mgr. Judita Veresová

prednostka OcÚ

Oznamujeme Vám, že bolo zverejnené rozhodnutie správneho orgánu zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

OBEC TVRDOŠOVCE
Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
zastúpená Ing. Mariánom Tóthom
starostom obce
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Predmet nájmu: Časť nebytového priestoru C-KN parcely č. 607/2 – Zastavané plochy a nádvoria, stavba sú súp. č. 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 3, Tvrdošovce o výmere 48 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 24,01 eur/m2/rok pre nájomcu Monika Vanyová, bytom Železničná 22, 941 10 Tvrdošovce. IČO: 50 324 586.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods.1, písm. c) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 31/06032018 písm. A bod 15 zo dňa 06.03.2018

 SPOSOB PREVODU - FORMOU PRIAMEHO PREDAJA

1/ Predmet prevodu:

Z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 3243/200-orná pôda zapísanej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce geometrickým plánom č.3/2018 vytvorená nová C-KN parc.č. 3243/9-trvale trávnaté porasty o výmere 2000 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce formou priameho predaja v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o odpredaj časti E-KN parc.č. 3243/200-Oná pôda, vedená na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, ktorá sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce. Z pôvodnej E-KN parc.č. 3243/200 geometrickým plánom č. 3/2018 vytvorená nová C-KN parc.č. 3243/9-trvale trávnaté porasty o výmere 2000 m2.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu, znaleckým posudkom číslo 14/2018 vyhotoveného Ing. Gertrúdou Hlavičkovou, Dostojevského 42 Nové Zámky, ktorá činí 5.100,-eur. Výsledná kúpna cena bude stanovená na základe výsledku predložených cenových ponúk v rámci priameho predaja.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.31/06032018 písm. A bod 10 zo dňa 06.03.2018

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú.Tvrdošovce: Z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/220-Zast.plochy a nádvoria vedenej na LV č. 5242 geometrickým plánom č. 111/2017 vytvorený diel č.1 o výmere 13 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 1137/519-Zastavané plochy a nádvoria a z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/120-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č. 5242 vytvorená nová C-KN parc.č. 1137/520-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky Evy Alakšovej rod. Borosovej, bytom Tvrdošovce, Mládežnícka č. 13 a o pozemok, ktorý tvorí prístup ku garáže v užívaní žiadateľky. Predmetná predzáhradka a pozemok sú oplotené, t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.31/06032018 písm. A bod 9 zo dňa 06.03.2018

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosti C-KN parc. č. 1137/357-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, a C-KN parc.č. 1137/359-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 vedenej na LV č.5242 nachádzajúcej sa v k.ú.Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradky, ktoré sa nachádzajú pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov Hagen Dietrich Maria Ladwein a manž. Erika Ladwein, rod. Kopecsná, obaja bytom Tvrdošovce, Horná č.55. Predmetné predzáhradky sú oplotené, t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.31/06032018 písm. A bod 8 zo dňa 06.03.2018

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc. č. 1139/10-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Miroslava Liptáka, rod.Lipták, bytom Tvrdošovce, Železničná 1/A a Evy Liptákovej rod. Liptákovej, bytom Tvrdošovce, Kvetná č.4. Predmetná predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.31/06032018 písm. A bod 11 zo dňa 06.03.2018

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc. č. 1137/239-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Ladislava Csányiho rod. Csányi, bytom Tvrdošovce, Májova 23. Predmetná predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.31/06032018 písm. A bod 11 zo dňa 06.03.2018vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 31/06032018 písm. A bod 11 zo dňa 06.03.2018 do výlučného vlastníctva Ladislava Csányiho, bytom Tvrdošovce, Májova č.23 v celosti.

Čítať ďalej...

podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Obecný úrad v Tvrdošovciach vydáva túto verejnú vyhlášku, ktorou sa vyzýva fyzická osoba – občan:

Eva Dömeová (1961)

bydlisko : Tvrdošovce bez adresy

aby sa dostavil do kancelárie č. 1 Obecného úradu v Tvrdošovciach na prevzatie jej adresovanej písomnosti č. 17Er/787/2017-9 od Mgr. Jozef Deák, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.

Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ si občan v obvyklých úradných hodinách do 15 dní od vyvesenia vyššie uvedenej písomnosti neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za doručenie verejnou vyhláškou.

 

Mgr. Judita Veresová

prednostka OcÚ

 

Obec Tvrdošovce, na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 31/27022018 písm. A bod 2, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach dňa 27.02.2018

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.1/2018

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva

k majetku vyhlasovateľa.

Výzva na podávanie súťažných návrhov na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vrátane príloh

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 321/2018

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Róberta Balogha rod. Balogh, bytom Kapustova 37, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 321/2018 zo dňa 05.03.2018 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1ks Orecha kráľovského (Juglans regia) s obvodom kmeňa 180 cm, 1 ks smrek obyčajný ihličnatý (Picea abies) s obvodom kmeňa 130 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou . Uvedené dreviny rastú v kat.území obce Tvrdošovce na Kapustovej ulici vo dvore rodinného domu č.37, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 1517/14- Zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 1273, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve žiadateľa Róberta Balogha.

 

Čítať ďalej...