Hlavná obsah

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 291/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. a manž. Mgr. Tímei Juhász rod. Móriczová, obaja bytom Horná č. 45, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 28.02.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks orechov (Juglans regia) s obvodom kmeňa 40 cm, 45 cm a 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, orgován 50 m2 - vykonať orezávku. Uvedené dreviny rastú vo dvore žiadateľa na Čerešňovej ulici v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3447/82-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve žiadateľov.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny určené na výrub boli vysadené predchádzajúcim vlastníkom na pozemku blízko seba, rastú krivo, z toho dôvodu hrozí, že sa vyvrátia. Jeden orech je blízko susedného domu, korene tohto orecha môžu podrásť pod základy.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

13.03.2017 (v pondelok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na Čerešňovej ulici č. 1 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

           Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1589/2016-2017

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ladislava Balogha rod. Balogh, bytom Hviezdoslavova 43, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 15.12.2016, doplnenie podania zo dňa 10.01.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

                           o z n a m u j e   z a č a t i e     s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks borovice (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 60 cm, 103 cm a 1 ks smerek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny s rastú vo dvore rodinného domu žiadateľa na Hviezdoslavovej ulici v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 503/2-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny určené na výrub sa nachádzajú vo dvore rodinného domu žiadateľa, dreviny sú ohnuté a ohrozujú majetok žiadateľa i susedov majetok, ako aj bezpečnosť osôb.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1573/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Tomáš Gyertyák, bytom Zemné č. 803, 941 22 Zemné a manž. Erika Gyertyáková, rod. Baloghová, bytom Gárdonyiho 25, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 12.12.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks orecha kráľovského (.....) s obvodom kmeňa 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na   ulici J.Jesenského pred rodinným domom žiadateľov, v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce, sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO 00 309 338.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že drevina určená na výrub rastie na pozemku, na ktorom sa nachádza rozostavaná stavba žiadateľov. Strom sa nedá obísť, lebo blízko sa nachádza stĺp telekomunikačných sietí. Drevina bráni v bezpečnom prístupe do skladových priestorov (garáže).

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1542/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Zuzany Vavreckej, rod. Vavrecká, bytom Mládežnícka 8, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 08.12.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks borovice (Pinus) s obvodom kmeňa 55 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na   ulici Széchényiho v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 673/3-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Zuzany Vavreckej rod. Vavrecká, bytom Tvrdošovce, Mládežnícka č.8.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo spisu: 1501/2016-02

V Tvrdošovciach, dňa 30.11.2016

Právoplatnosť:

R O Z H O D N U T I E

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 91 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydal dňa 29.11.2016 ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečenie odstránenia stavby:

názov stavby: rodinný dom

miesto stavby: Tvrdošovce, Májová č. 35

súpisné číslo: 407

na pozemku parcelného čísla podl'a katastra nehnutel'ností (KN): 381/1

druh pozemku podl'a KN: zastavané plochy a nádvoria

katastrálne územie: Tvrdošovce

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 16/18102016 písm. A bod 7 zo dňa 18.10.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Predmetom prevodu je odpredaj nehnuteľnosti v kat.území obce Tvrdošovce vytvorené geometrickým plánom číslo 214/2016 z pôvodnej nehnuteľnosti vytvorené pozemky nasledovne:

-z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20 – Zastavané plochy vedenej na LV č. 1 diel č.5 o výmere 192 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 265/1-Zast.plochy a nádvoria o celkovej výmere 532 m2

- z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zast.pl. a nádvoria diel č.6 o výmere 4 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 265/2-Zast.plochy a nádvoria o celkovej výmere 133 m2,

celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí: 196 m2, pre Vanya Jána a manž. Kláru Vanyovú r. Gyurekovú, obaja bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova č.2 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti za predajnú cenu 0,67 eur/m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú viac ako 20 rokov. Predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná. Všetky výdavky spojené s prevodom hradia kupujúci. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 16/18102016 písm. A bod 6 zo dňa 18.10.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Predmetom prevodu je odpredaj nehnuteľnosti v k.u. Tvrdošovce, vytvorené geometrickým plánom číslo 96/2016 z pôvodnej nehnuteľnosti vytvorené pozemky nasledovne:

- z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast.pl. a nádvoria vedenej na LV č. 5242 vytvorený diel  č.6 o výmere 77 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/5-Zas.t.plochy a nádvoria o

celkovej výmere 101 m2

- z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast.pl. a nádvoria vedenej na LV č.5242 vytvorený diel č.7 o výmere 19 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/6-Zast.pl. o celkovej výmere

35 m2

- z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast.pl. a nádvoria vedenej na LV č.5242 vytvorený diel č.5 o  výmere 197 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/3-Zast.pl. a nádvoria o

celkovej výmere 252 m2

- z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast. pl. a nádvoria vedenej na LV č.5242 vytvorený diel č.8 o výmere 213 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/4-Záhrada o výmere 233 m2

- z pôvodnej C-KN parc. č. 1137/156- Záhrada vedenej na LV č.1 vytvorený diel č.10 o výmere 20 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/4-Záhrada o celkovej výmere 233 m2

 - z  pôvodnej C-KN parc.č. 1137/157-Zast. pl. a nádvoria vedenej na LV č. 1 vytvorený diel č.9 o výmere 21 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 147/3-Zast.pl. o celkovej výmere

252 m2, celková prevádzaná výmere činí 547 m2 pre Jozefa Csábiho r. Csábi, bytom Tvrdošovce, Kpt.Jaroša 1 do jeho výlučného vlastníctva v celosti za predajnú cenu 363 m2

za 0,67 eur/m2 a  184 m2 za 6,00 eur/m2. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa pozemok, ktorý sa nachádza pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, ktorú užíva žiadateľ

viac ako 20 rokov. Pozemky sú oplotené t. č. pre obec nepotrebné a  inak nevyužiteľné.

Všetky výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci. Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5

väčšinou všetkých poslancov.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetné pozemky nachádzajú v k.ú. Tvrdošovce pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa Jozefa Csábiho r.Csábi,   bytom Tvrdošovce, Kpt. Jaroša 1, ktoré užíva viac ako 20 rokov.   Pozemky sú oplotené t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 16/18102016 písm. A bod 8 zo dňa 18.10.2016

 SPOSOB    PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Predmetom prevodu je  odpredaj nehnuteľnosti v k.ú.Tvrdošovce a to C-KN parc.č. 1137/153-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti   LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce o celkovej výmere 339 m2 pre Gabriela Benkő, bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 90 do jeho výlučného vlastníctva v celosti za predajnú cenu 0,67 eur/m2.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 16/18102016 písm. D bod 2 zo dňa 18.10.2016

SPOSOB     PREVODU -   AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Predmetom prevodu je   odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Tvrdošovce a to C-KN parc.č. C-KN parc.č. 1039/34-Záhrady o výmere 719 m2 vedenej na výpise z katastra nehnuteľností LV č.1 pre Ing. Petra Juhásza, bytom Nové Zámky, Žerotínova bašta 25 do jeho výlučného vlastníctva v celosti za predajnú cenu 4,20 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov. Zníženie predajnej ceny je z dôvodu zúrodnenia pozemku na vlastné náklady predchodcu žiadateľa. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

Čítať ďalej...

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

           Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1387/2016

O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a   na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Imricha Bokora a manž. Márie Bokorovej, rod. Vanyovej, obaja bytom Tvrdošovce, Kapustova 14 zo dňa 26.10.2016 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e   z a č a t i e   k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks brezy ( Betula pendula) s obvodmi kmeňov 84 cm, 93 cm a 106 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú na Kapustovej j ulici v intraviláne obce, na pozemku KN-C parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, IČO: 00 309 338, sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce.

Čítať ďalej...