Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXXVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 15.mája 2018 (v utorok) o 16,00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

Čítať ďalej...

R O Z H O D N U T I E

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktorú 5.3.2018 podal

Viktor Csányi, Bratislavská cesta 123/57, 941 10  Tvrdošovce

a

Kristýna Csányiová, Jókaiho 2020/11, 941 10  Tvrdošovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie v spojenom konaní

na stavbu

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Sládkovičova ulica

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 3366/15 v katastrálnom území Tvrdošovce (ďalej len „stavebný pozemok“), druh pozemku záhrada.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.32/17042018 písm. A bod 7 zo dňa 17.04.2018

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc. č. 1137/412-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 32/17042018 písm. A bod 6 zo dňa 17.04.2018

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc. č. 1138/32-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 871/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17,00 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 16,36 eur/m2/rok pre Martinu Bujákovú, bytom Železničná cesta 41, 941 10 Tvrdošovce.

Doba nájmu: doba neurčitá

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: vybudovanie terasy.

Čítať ďalej...

podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Obecný úrad v Tvrdošovciach vydáva túto verejnú vyhlášku, ktorou sa vyzýva fyzická osoba – občan :

Gabriel Balkó (1966)

bydlisko : Tvrdošovce bez adresy

aby sa dostavil do kancelárie č. 1 Obecného úradu v Tvrdošovciach na prevzatie jemu adresovanej písomnosti č. 401EX 1689/18 od Mgr. Mária Ághová – súdna exekútorka, Exekútorský úrad Levice, Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice.

Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ si občan v obvyklých úradných hodinách do 15 dní od vyvesenia vyššie uvedenej písomnosti neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za doručenie verejnou vyhláškou.

Mgr. Judita Veresová

prednostka OcÚ

OBEC ZEMNÉ, 941 22  Zemné č. 368


Číslo: 273/2018-02 Zemné, 25. 4. 2018

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "navrhovateľ") podal 24.4.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"Prístavba k Obecnému domu Tvrdošovce, vybudovanie VNK, TS, DTR, NNK"
miesto stavby: Tvrdošovce

na pozemkoch registra "C" parc. č. 1146/2, 1137/20, 616/2, 616/5, 618/2, 614/3, 614/5, 432/1, 432/3, 437/2, 436, 437/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

SO - 05 Trafostanica TS

SO - 06 Káblová VN prípojka

SO - 07 Káblové NN rozvody

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník") 9.4.2018 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Zberný dvor Tvrdošovce"
miesto stavby: Tvrdošovce

na pozemkoch registra "C" parc. č. 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2331/8, prípojky budú umiestnené na pozemkoch registra "C" parc. č. 1555, 2345, 1058/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Čítať ďalej...

 O B E C      Z E M N É

941 22 Zemné č. 268


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Zemné, ako vecne určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 18.1.2018 podala

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

r o z h o d n u t i e    o     u m i e s t n e n í     s t a v b y

"Tvrdošovce - prepojenie ciest Golgota - Gaštanová"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 1045/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA

 

Viktor Csányi, Bratislavská cesta 123/57, 941 10 Tvrdošovce a Kristýna Csányiová, Jókaiho 2020/11, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len "stavebník") 5.3.2018 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní na stavbu:

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Sládkovičova ulica

(ďalej len „stavba“) na pozemku registra "C" parc. č. 3366/15 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

 

Členenie stavby:

SO 01 - Rodinný dom

SO 02 - Žumpa

SO 03 - Vodovodná prípojka

SO 04 - Plynová prípojka

SO 05 - Elektrická prípojka

SO 06 - Garáž

Čítať ďalej...