Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/468-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky Heleny Juhászovej rod. Vargovej, bytom Tvrdošovce, G.Gárdonyiho 12. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 18 pre Helenu Juhászovú rod. Vargovú, bytom Tvrdošovce, G. Gárdonyiho 12 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 17 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/194-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedenej na LV č. 1 a C-KN parc.č.1137/248-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradky, ktoré sa nachádzajú pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov Zoltána Ágha a manž. Ivety Ághovej rod. Kis Antalovej, obaja bytom Tvrdošovce, Dolná č.53. Predmetné pozemky sú oplotené, t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku E-KN parcely č. 1062 – Trvalé tráv. porasty a parc. č. 1063 – Trvalé tráv. porasty vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce o výmere 18 206 m2 za cenu 1,00 eur/rok pre Klub športových rybárov pri jazere Putnoki tó, v zast. p. Jozef Blažko a Dionýz Bugyik.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č.5204 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 za účelom osadenia reklamnej stavby typu billboard na ul. Agátova v Tvrdošovciach pre euroAWK, spol. s r.o., sídlo: Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Na uvedenom pozemku je už osadené existujúce reklamné zariadenie.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúca sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č. 606/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je bezprostredne susediaci s fitness centrom a kaviarňou, ktoré prevádzkuje žiadateľ.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 1045/1 – Zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce o výmere 2000 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: O „Bara tó“ sa starajú členovia iniciatívy občanov „Bara tó“, jazero budú ošetrovať, starať sa oň a zatraktívňovať okolie.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce, časť C-KN parcely č. 427 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je bezprostredne susediaci s pozemkom zimnej terasy, ktorý žiadateľ už má v nájme.

 

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 121/2017 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 298-trvale trávnaté porasty vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová C-KN parc.č. 298/14-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017 vo výške 0,67 eur/m2.

 

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

 

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 21/20042017 písm. A bod 5 zo dňa 20.04.2017 pre MUDr. Katarínu Vinczeovú, rod. Birkusovú, bytom Tvrdošovce, Východná 532/4 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBCE TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 3 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1137/378-Záhrady o výmere 90 m2, vedenej na LV č. 5242 a C-KN parc.č. 1137/377-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č. 5242. Celková výmera prevodu činí 217 m2. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce a tvoria predmet prevodu.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetné pozemky sa nachádzajú pred pohostinstvom vo vlastníctve BT Centrum s.r.o. Tvrdošovce, ul. Považská č.2, IČO 31 412 084. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 3 zo dňa 20.04.2017 za 0,67 eur/m2 .

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 4 zo dňa 20.04.2017

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/102-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č. 1 o celkovej výmere 35 m2, nachádzajúcej sa v k.ú.Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

 

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľa Ing. Lukácsa Balogha, bytom Tvrdošovce, Záhradnícka č.2. Nehnuteľnosť je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 21/20042017 písm. A bod 4 zo dňa 20.04.2017 za 6,00 eur/m2 .

Čítať ďalej...

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 671/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Antona Bogdánya, bytom Orechova č.41, 941 10 Tvrdošovce zo dňa 17.03.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 9ks tují (Thuje) plošná výmera krovitých porastov 1 x 1,5 m, 2 x 1,5 m a 6 x1,5 m.Uvedené dreviny rastú v areáli cintorína na Bratislavskej ceste v extraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3118/4-Ostatné plochy, v k.ú. Tvrdošovce vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, IČO 00 309 338 na základe výpisu z katastra nehnuteľností LV č.1.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že v mieste vysadenia hore uvedených tují obec plánuje zriadiť urnový háj a jedna vysadená tuja obmedzuje pri pochovávaní.


Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

27.03.2017 ( pondelok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na Bratislavská cesta – pred cintorínom v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...