Hlavná obsah

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1519/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Krisztiána Borbélya, bytom Gorkého 8, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1519/2017 zo dňa 04.10.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3ks brezy prevysnutej (Betula alba) s obvodmi kmeňov 96 cm, 100 cm, 101 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na Hviezdoslavovej ulici pred rodinným domom č.83, v intraviláne obce, na pozemku E-KN parc.č. 1137/20- Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že dreviny určené na výrub bránia k prístupe na pozemok, na ktorom sa bude realizovať výstavba rodinného domu žiadateľa. Dreviny bránia v realizácii oplotenia pozemku. Konáre koruny stromov zasahujú do elektrického vedenia.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

18.10.2017 (streda) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu pred rodinným domom na Hviezdoslavovej ulici č. 83 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

Návrh VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1507/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Gabriela Zahradku, bytom L. Kossútha č. 43, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1507/2017 zo dňa 02.10.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 4 ks jaseňov (Fraxinus) s obvodmi kmeňov 88 cm, 106 cm 113 cm a 114 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na ulici Vinohradnícka za rodinným domom žiadateľa, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 1137/20- Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že dreviny v prípade zlých poveternostných situácií sú nestabilné, padajú z nich polámané, prasknuté konáre a ohrozujú rodinný dom žiadateľa.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

12.10.2017 (štvrtok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na ul. Vinohradnícka za rodinným domom žiadateľa v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1453/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Petra Šipku, bytom Koperníkova č.25, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1453/2017 zo dňa 20.09.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks orech (Juglans regia) s obvodom kmeňa 151 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedená drevina rastie na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na Koperníkovej ulici pred rodinným domom žiadateľa č.25, v intraviláne obce, na pozemku E-KN parc.č. 3229/11- Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že drevina určená na výrub poškodzuje plot, korene nadvihujú chodník, môžu poškodzovať plynofikačné vedenie. Konáre zasahujú do elektrického vedenia a v prípade veterného počasia spôsobujú výpadok elektrickej energie v dome žiadateľa.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

03.10.2017 (utorok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na Koperníkovej ulici č.25 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 7 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 74/2017 z pôvodnej nehnuteľnosti C-KN parc.č. 1137/262-Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 121 m2 vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/262-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2, a C-KN parc.č. 405/4-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, ktoré nehnuteľnosti tvoria predmet prevodu. Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 121 m2

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetné pozemky – predzáhradky sa nachádzajú pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Anny Bugyíkovej rod. Mátéovej, bytom Tvrdošovce, Puškinova 1763/28 a Ladislava Mátého rod. Máté, bytom Tvrdošovce, Nová cesta 513/19. Predzáhradky sú oplotené t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 7 zo dňa 10.08.2017 vo výške 0,67 eur/m2. Kupujúci sú dedičmi po neb. Ladislavovi Máté rod. Máté, ktorému bol pôvodne prevod odsúhlasený za 0,67 eur/m2.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 8 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Geometrickým plánom číslo 121/2017 z pôvodnej nehnuteľnosti E-KN parc.č. 298-trale trávnaté porasty vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 298/15-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, ktorá nehnuteľnosť tvorí predmet prevodu.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Predmetný pozemok – predzáhradka sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Ing. Vincze Juraja rod. Vincze a MUDr. Vinczeovej Kataríny rod. Birkusovej, obaja bytom Tvrdošovce, Východná č.4. Predzáhradka je oplotená t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 8 zo dňa 10.08.2017 o výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 6 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/122-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa Zoltána Vanyu rod. Vanya, bytom Tvrdošovce, J. Jesenského 8. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný. Predajná cena je stanovená vo výške 0,67 eur/m2 z dôvodu, nakoľko pôvodný žiadatelia rodičia Zoltána Vanyu zomreli a Zoltán Vanya ml. je dedičom po nebohých rodičov.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 6 zo dňa 10.08.2017 vo výške 0,67 eur/m2.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 5 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/99-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Zoltána Vinczeho rod. Vincze a manž. Renáty Vinczeovej rod. Borbélyovej, obaja bytom Tvrdošovce, Hviezdoslavova 65. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 5 zo dňa 10.08.2017 vo výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce na odpredaj pozemkov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 25/10082017 písm. A bod 4 zo dňa 10.08.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/503-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, vedenej na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky Prisky Kovačicovej, rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, G.Gárdonyiho 966/14. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č.25/10082017 písm. A bod 4 zo dňa 10.08.2017 vo výške 6,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce na odpredaj pozemkov.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť zameraná geometrickým plánom číslo 10/2017 z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/58-orná pôda vytvorená nová nehnuteľnosť C-KN parc.č. 3447/334-Záhrada o výmere 165 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o nehnuteľnosť , ktorá tvorí súčasť záhrady žiadateľky Moniky Szabóovej rod. Bogdányovej, bytom Tvrdošovce, Čerešňova č.14. Pozemok je oplotený, rodičia žiadateľky ho užívali od roku 1953. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.  

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 vo výške 4,20 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 16 pre Moniku Szabóovú, rod. Bogdányovú, bytom Tvrdošovce, Čerešňova č.14 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 zo dňa 30.05.2017

 SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/206-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Ing. Lívie Šipošovej rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, Horná č.29 a Ing. Moniky Bugyikovej rod. Csányiovej, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta č.36. Predmetný pozemok je oplotený, t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 23/30052017 písm. A bod 19 pre Ing. Líviu Šipošovú, rod. Csányiovú, bytom Tvrdošovce, Horná č.29 do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku a Ing. Moniku Bugyikovú rod. Csányiovú, bytom Tvrdošovce, Bratislavská cesta 36 do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku.

Čítať ďalej...