Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
predkladá
na Zadanie územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán obce Tvrdošovce


k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom


Lehota na prerokovanie zadania začatie : 06.12.2017, ukončenie 07.01.2018
Pripomienky k tomuto zadaniu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce.
Dokumentácia zadania UPN–O je uložená na Obecnom úrade v Tvrdošovciach k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na web. stránke obce:

http://tvrdosovce.sk/obecny-urad/dokumenty/category/8-uzemny-plan-obce

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 písm. c) bod 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako správny orgán príslušný na obstarávanie a schvaľovanie programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu, Vám týmto

oznamuje zahájenie procesu schvaľovania

Programu starostlivosti o chránený areál Panské lúky.

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zoznam vlastníkov, nájomcov a správcov CHA Panské lúky