Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

 

ZÁMER ODKÚPENIA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.34/31052018 písm. A bod 13 zo dňa 31.05.2018


 

1/ Predmet prevodu:

Odkúpenie nehnuteľností nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, vedené na LV č. 2457 do vlastníctva obce Tvrdošovce a to:

C-KN parc. č.367/2 -Zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2,

C-KN parc.č.368/2-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2

C-KN parc.č.368/3-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2

Stavba súp.č. 464 vedenej na C-KN parc.č. 368/3

vo vlastníctve:

podľa B1 Miloslava Šupinu r.Šupina bytom Tvrdošovce, Lipová 365/13 v podieli 3/6 k celku

podľa B2 Marcely Šupinovej rod.Šupinovej, bytom Veľká Maňa, Nám. M.R.Štefánika 8 v podieli 1/6 k celku

podľa B3 Miroslava Šupinu r. Šupina, bytom Tvrdošovce, Lipová 365/13 v podieli 1/6 k celku

podľa B4 Miloslava Šupinu r. Šupina, bytom Tvrdošovce, Lipová 565/13 v podieli 1/6 k celku

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 3118/9 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 1500 eur/rok pre nájomcu Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, DIČ: 202073893, IČO DPH: 202073893 SK , v zast. Ing. Jan Kapal a Miroslav Geľo, obaja splnomocnení na zákl. Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Čítať ďalej...

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 1137/20 – Zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa na ulici Dolná, Tvrdošovce o výmere 25 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 16,36 eur/m2/rok pre nájomcu Mária Živojinovová, bytom Orechová 3, 941 10 Tvrdošovce.

Doba nájmu: do konca letnej sezóny 2018, t.j. do 30.09.2018.

Čítať ďalej...

O B E C     Z E M N É

941 22 Zemné č. 268


číslo: 225/2018-03

Zemné, 11.06.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Zemné, ako vecne určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 9.4.2018 podala

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é    p o v o l e n i e

na stavbu

"Zberný dvor Tvrdošovce"

miesto stavby: Tvrdošovce (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2331/8 (ďalej len „stavebný pozemok“), prípojky inžinierskych sietí budú umiestnené aj na pozemkoch registra "C" parc. č. 1555, 2345, 1058/1 v katastrálnom území Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte “

Vojtech Putera, nar. 1956 – 29.6.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Obec obdržala oznámenie o strategickom dokumente "zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Šurany". Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-mesta-surany.

Písomné stanovisko k oznámeniu môže verejnosť predkladať do 23. 6. 2018 na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, Nové Zámky.

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

 

„oznámenie o uložení zásielky na pošte“

 

Ján Šimko, nar. 1962 – 7.6.2018

Ladislav Rubiš, nar. 1964 – 9.6.2018

Ivan Vanya, nar. 1974 – 15.6.2018

Miroslav Kokles, nar. 1980 – 18.6.2018

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


V Tvrdošovciach, 01.06.2018

 

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y p i s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta:

Vedúci Podniku verejnoprospešných služieb obce Tvrdošovce

 

Pracovná zmluva: na dobu neurčitú

Pracovný pomer: 100 % pracovný úväzok v pozícii vedúceho zamestnanca

Miesto výkonu práce: Obec Tvrdošovce

Nástup: od 16.07.2018

Čítať ďalej...

 

Obec Tvrdošovce

číslo: 704/2018-02

Tvrdošovce, 31.5.2018

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 96 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania vo veci vypratania stavby:

"Rodinný dom"
miesto stavby: Tvrdošovce, Májová ulica č. 35

na pozemku registra "C" parc. č. 381/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, užívateľom a podielovým spoluvlastníkom ktorej je

Štefan Vanya, Májová 35, 941 10 Tvrdošovce,

a podielovými spoluvlastníkmi ktorej sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 434

Vojtech Vanya, pobyt neznámy,
Karol Vanya, pobyt neznámy,
Matilda Szabóová, pobyt neznámy.

 

Čítať ďalej...

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže č.1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľností – pozemku:

 

C-KN parc.č. 1072/7-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 50/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1072/5

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 30.04.2018 do 14,00 hod.

Vyhodnotenie súťaže: 15.05.2018 o 16,00 hod.

Komisia po preštudovaní predložených návrhov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ladislav Buda, Kapustova 28, 941 10 Tvrdošovce

Klaudia Sklenárová, Novozámocká 13, 947 01 Hurbanovo – Bohatá


                    

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže č.1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľností – pozemku:

 

C-KN parc.č. 1072/8-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 50/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1072/5

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 30.04.2018 do 14,00 hod.

Vyhodnotenie súťaže:                                     15.05.2018   o 16,00 hod.

Komisia po preštudovaní predložených návrhov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Tomáš Cibulka Petőfiho 10, 941 10 Tvrdošovce

Mgr. Martina Cibulková, Petőfiho 10, 941 10 Tvrdošovce


 

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže č.1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľností – pozemku:

 

C-KN parc.č. 1072/9-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 50/2014 z pôvodnej C-KN parc.č. 1072/5

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do 30.04.2018 do 14,00 hod.

Vyhodnotenie súťaže:                                     15.05.2018   o 16,00 hod.

Komisia po preštudovaní predložených návrhov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Christian Fujas, Gorkého 76, 941 10 Tvrdošovce

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražby podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.