Hlavná obsah

SPRÁVNE KONANIE PODĽA ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ      

O B E C     T V R D O Š O V C E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

                      

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

                                          1314/2015                 K.Čapuchová                     11.11.2015

                                  

 

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO   KONANIA        

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a   podľa § 69 písm. d) a h) a ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 a podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

 

o z n a m u j e

začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Dátum začatia konania: 09.11.2015

Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2015

Popis konania v zmysle platnej legislatívy:   § 47 ods. 3 zákona

Dotknuté územie a katastrálne územie: E-KN parc.č. 1151/1, k.ú.Tvrdošovce,

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní: 7 dní

 

Predmet konania:

Dňa 09.11.2015 podal žiadateľ Tóth Ladislav bytom Tvrdošovce, Ružový rad 24 žiadosť o výrub 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 70 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou   rastúce na E-KN parc.č. 1151/1-Zast.plochy v k.ú. Tvrdošovce na ul. Ružový rad pred rodinným domom č.24.

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona

n a r i a ď u j e

vlastníkom stavby v lehote do 1.5.2016 urobiť nápravu na stavbe

miesto stavby: Tvrdošovce, Májová ulica č. 35,

súpisné číslo 407 (ďalej len "stavba"), na pozemku registra "C" parc. č. 381/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, ktorú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 434 zo dňa 28.10.2015 vlastnia

Štefan Vanya, Májová 35, 941 10 Tvrdošovce,
Matilda Szabóová, r. Vanyová, pobyt neznámy,
Karol Vanya, pobyt neznámy,
Vojtech Vanya, pobyt neznámy.

 

Náprava spočíva vo vykonaní takých udržiavacích prác na rodinnom dome, umiestnenom na Májovej ulici č. 35 v Tvrdošovciach, aby neohrozoval vlastníkov susedných nehnuteľností.

 

Úplne znenie rozhodnutia nájdete tu.

SPRÁVNE KONANIE PODĹA ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY V PLATNOM ZNENÍ

O B E C     T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                       Vybavuje/linka                     Tvrdošovce

                                       1237/12015                   K.Čapuchová                      26.10.2015

 

    O z n á m e n i e    o začatí správneho konania a p o z v á n k a na miestne šetrenie

     Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

o z n a m u j e

začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom.

Číslo spisu: 1237/2015

Dátum podania: 23.10.2015

Dátum zverejnenia informácie: 26.10.2015

Lehota na potvrdenie záujmu byt účastníkom v tomto konaní

v zmysle §-u 82 ods.3 zákona: do 7 dní od zverejnenia

Predmet konania:

Dňa 23.10.2015 podala Liptáková Zuzana, bytom Tvrdošovce, Kvetná č.4 žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub 5 ks topoľov   s obvodmi kmeňov 202 cm, 170 cm, 162 cm, 179 cm a 224 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku C-KN parc.č.871/2-Zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce Tvrdošovce v intraviláne obce na ul. Železničná pred stavbou č.1A. Dôvodom výrubov je, že dreviny sú prestárle, koreňový systém poškodzuje chodník a miestnu komunikáciu, dreviny sú nestabilné, ohrozujú životy okoloidúcich občanov a majetok žiadateľa.

Čítať ďalej...

Verejnou vyhláškou

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 373/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon)

udeľuje

stavebníkovi: Obec Tvrdošovce

IČO: 00309338

v zastúpení: Ing. Juraj Polák, Hviezdoslavova 5, 940 66  Nové Zámky

v súlade s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

"Región Nové Zámky - odvedenie a čistenie odpadových vôd - časť Tvrdošovce", stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. obce Tvrdošovce.

Celé znenie rozhodnutia je dostupný tu.

o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

FibreNet, s.r.o. Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská (ďalej len navrhovateľ), v zastúpení spoločnosťou HEIZER OPTIK s.r.o., Dolnobarská cesta, areál PD, 93013 Trhová Hradská, podal dňa 28.9.2015 žiadosť na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:

"HDPE rúry Nitriansky kraj"

miesto stavby: okres Nové Zámky, okres Šaľa

Ďalšie informácie nájdete tu.

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 17.6.2015 podal

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (ďalej len "navrhovateľ"), ktorú zastupuje Ing. Vladimír Čurgali, Petzwalova 42, 949 01 Nitra

a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

"NZ_Tvrdošovce, rekonštrukcia VN220, VNV"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemkoch podľa priloženej situácie stavby v katastrálnom území Tvrdošovce.

Objektová skladba: SO 01 - Nové prepojovacie vedenie

Stručný popis stavby: Nová trasa povedie od jestvujúcej vzdušnej 22 kV prípojky k TS 0056-002 a ďalej pôjde po poľnohospodárskej pôde až po pôvodné VN prípojky pre TS 0056-014 a TS 0056-015. Všetky dotknuté parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Nové podperné body budú betónové typu 12/10. Lomové a koncové body budú oceľové stožiare. Vedenie je navrhnuté ako dvojité na vodiče 2x3xAlFe 110/22 mm2. Celková dĺžka nového vedenia bude 1825 m. Vymenia sa podperné body na existujúcich VN vedeniach, na ktoré sa toto nové spojovacie vedenie napojí.

Účel stavby: zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu.

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                   ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

     na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 7 zo dňa 24.09.2015

SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1137/60 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľov, menovaní o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo starajú, užívajú ju viac ako 30 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                   ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

     na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 8 zo dňa 24.09.2015

SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č.1137/71 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľky, menovaná o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo stará, užíva ju viac ako 30 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 9 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok C-KN parc.č. 1137/227 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 vedené na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradku pred rodinným domom žiadateľky Marty Csizmadiovej rod. Egyedovej, menovaná o uvedenú nehnuteľnosť sa dlhodobo stará, užíva ju ju viac rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosť je t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 12 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemok vytvorený geometrickým plánom č.202/2015 vyhotoveného súkromným geodetom p. Attilom Bédi, z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/341-orná pôda vedená na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.1 o výmere 734 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 3447/66-Zárhada a z pôvodnej E-KN parc.č. 3447/342-orná pôda vedená na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorený diel č.2 o výmere 224 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN paarc.č. 3447/66-Zárhada. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat.území obce Tvrdošovce. Celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 958 m2.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o záhradu za rodinným domom žiadateľky Márie Brenkusovej rod. Borbélyovej. Menovaná uvedenú záhradu užíva viac ako 30 rokov, zúrodňovali ju z vlastných finančných prostriedkov, má ju oplotenú a stará sa o ňu. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

 v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

                    ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

      na základe uznesenia   OZ č. 8/24092015 písm. A bod 11 zo dňa 24.09.2015

 SPOSOB     PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO   ZRETEĽA

 1/ Predmet prevodu:

Pozemky C-KN parc.č. 1006/38 –Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedené na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a C-KN parc.č. 1006/42-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, vedené na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce . Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v kat.území obce Tvrdošovce.

 2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Ide o predzáhradky pred pozemkom žiadateľky Zuzany Baloghovej rod. Csányiovej, menovaná o uvedené nehnuteľnosti sa dlhodobo stará, užíva ich viac ako 10 rokov, predzáhradka je oplotená. Nehnuteľnosti sú t.č. pre obec nepotrebné a inak nevyužiteľné.

Čítať ďalej...