Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje, že:

navrhovateľ: František Takáč a manž. Judita, obaja bytom Záhradnícka 3, Tvrdošovce

podal dňa: 2.4.2013

žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene účelu užívania

stavby: ,,Zmena účelu garáže na masážny salón“

miesto stavby: Tvrdošovce, Záhradnícka 3

na pozemku: parc. č. 1506/2, kat. územie  Tvrdošovce

vlastník stavby: František Takáč a manž. Judita, obaja bytom Záhradnícka 3, Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí konania na výrub - obec ul.J Dózsu

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č. 16/02102012 písm.A bod 6 zo  dňa 02.10.2012

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Pre: Zsolta Vaňu

Parc. č. 1060/51

Čítať ďalej...

Upovedomenie o začatí konania o povinnosti  zaplatiť  finančnú náhradu

Stiahnuť celý text vo formáte: pdf, veľkosť: 162 kB.

Obec Tvrdošovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov, v súlade s  §88a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov  vydáva

 

dodatočné povolenie podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na stavbu:

,,Rekonštrukcia rodinného domu“

pre stavebníka: Ján Mačkala, bytom Mlynská 9, Tvrdošovce

účel využitia: bývanie

objektová skladba: vlastná stavba

miesto stavby: Tvrdošovce, Mlynská č. 9

 

Celý dokument k nahliadnutiu nájdete tu.

Obec Tvrdošovce podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.
Úvodné ustanovenie
Predaj nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce a uznesením Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach č. 15/26072012 písm. A bod 6.

II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1/ Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok a to:
= Dom skautov, vo vlastníctve obce Tvrdošovce zapísanej na liste vlastníctva č. 1, pozemku parc. reg. C-KN č. 387/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 705 m2, stavba súpisné číslo 427 na parc. č. 387/2 nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Tvrdošovce, za minimálnu cenu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa znaleckého posudku č. 125/2012 vypracovaného znalkyňou Ing. Gertrúdou Hlavičkovou zo dňa 06.09.2012 vo výške 33.300.- € ( slovom tridsaťtritisíctristo eur )

Čítať ďalej...

Technológia na spracovanie rakytníka a technológia na spracovanie ovocia“

Obec Tvrdošovce ako dotknutá obec oznamuje občanom obce, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obdržala od Obvodného úradu životného prostredia Nové Zámky zámer navrhovateľa  Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce o plánovanej stavbe „Technológia na spracovanie rakytníka a technológia na spracovanie ovocia“.

 

Do zámeru je možné nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade denne od 8,00 hod do 15,00 hod. v kancelárii č.8 do 13.  septembra 2012.

 

Verejnosť k zámeru môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia Nové Zámky do 13. 09.2012.

 

Zverejnené:      od  23.08. 2012    do  .......... v mieste obvyklým spôsobom:

 

vyhlásené v miestnom rozhlase,  zverejnené na úradnej tabuli obce a  na internetovej stránke obce:  www.tvrdosovce.sk

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

zverejnený dňa 10.08.2012

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

pre Alžbetu Mojzesovú, bytom Tvrdošovce, Štúrova 3

 

zverejnený dňa 20. 7. 2012.

Obec Tvrdošovce zverejňuje zámer prenájmu majetku obce podľa § 9a ods. 9 zákona č. 139/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) nebytové priestory v Dome služieb, parc. č. 862 vo výlučnom vlastníctve obce:

– bývalého kaderníctva I. na poschodí na ploche 42 m2
– bývalého kaderníctva II. na poschodí na ploche 23,80 m2
– bývalého krajčírstva na poschodí na ploche 41,14 m2
– bývalej kancelárie cestnej nákladnej dopravy I. na ploche 10,30 m2
– bývalej kancelárie cestnej nákladnej dopravy II. na ploche 21,37 m2
– bývalej advokátskej kancelárie na poschodí na ploche 7 m2

b) nebytové priestory na Novozámockej ceste 54, parc. č. 613 vo výlučnom vlastníctva obce:

– bývalej predajne rýchleho občerstvenia na ploche 29 m2

miesto stavby: Tvrdošovce, Nová cesta 92
účel: bývanie
objektová skladba: vlastná stavba, NN prípojka
parcelné číslo stavebného pozemku podľa KN na ktorom sa stavba umiestňuje: 8679/1, 8679/2
príslušnosť k zastavanému územiu: 1 – pozemok v zastavanom území obce
katastrálne územie: Tvrdošovce
pre stavebníkov: Ladislav Tóth a manţ. Magdaléna, obaja bytom Štúrova 8, Tvrdošovce
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3085 zo dňa 17.08.2011
vlastník nehnuteľnosti: Ladislav Tóth a manţ. Magdaléna, obaja bytom Štúrova 8, Tvrdošovce.

Rozhodnutie si môžete pozrieť tu.