Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť nebytového priestoruC-KN parcely č. 871/1Zastavané plochy a nádvoria, stavba sú súp. č. 183nachádzajúca sa na ulici Novozámocká cesta 83, Tvrdošovce o výmere 10,30 m2 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce za cenu 1,00 eur/rok pre SUCCES LANGUAGE SCHOOL s.r.o., v zastúpení Mgr. Csilla Šafranko, M.A. - konateľ, so sídlom: Žerotínova bašta 2, 940 02 Nové Zámky.

 

Doba nájmu: doba neurčitá

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Obec uvedené nebytové priestory nevyužíva a nie sú pre ňu toho času potrebné.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 27/30112017písm. A bod 7.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 11.12.2017

Zverejnené: 11.12.2017

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth

Starosta obce