Hlavná obsah

 

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1720/2017

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Richarda Benyó a Kristíny Vencelovej, obaja bytom Železničná 79, 941 10 Tvrdošovce, číslo žiadosti 1720/2017 zo dňa 15.11.2017 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1 ks orecha (Juglans regia) s obvodom kmeňa 20 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks višne (Prunus Cerasus ) s obvodom kmeňa 10 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks agát (Robinia pseudoacacia)s obvodom kmeňa 77 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou. Uvedené dreviny rastú na verejnom priestranstve v kat.území obce Tvrdošovce na ulici K. Mikszátha vedľa rodinného domu žiadateľov, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 3239/1 - Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve Obce Tvrdošovce.

Žiadosť bola odôvodnená s tým, že dreviny bránia v prístupe do dvora žiadateľov, agát zasahuje do strechy rodinného domu, čím poškodzuje strechu.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

04.12.2017 (pondelok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu na ul. K. Mikszátha vedľa rodinného domu žiadateľov v Tvrdošovciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefón Fax E-mail IČO

035/6492 105 035/6492 413 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 00 309 338

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr pri ústnom pojednávaní na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

Podľa § 82 ods. 5 zákona o ochrane prírody, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektrického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Potvrdenie o záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie .

V Tvrdošovciach, dňa 16.11.2017

Ing. Marián Tóth

starosta obce

Zverejnené: 16.11.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefón Fax E-mail IČO

035/6492 105 035/6492 413 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 00 309 338