Hlavná obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020” sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020” v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30.11.2017 (štvrtok) o 09:00 na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.