Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 607/2Zastavané plochy, stavby so súpisným čislom 1103 nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 3, Tvrdošovce vo vlastníctve obce Tvrdošovce, v k.ú. Tvrdošovce o výmere 27m2 a prenájom časti chodby o výmere 3 m2 za cenu 24,01 eur/m2/rok pre nájomcu Moniku Vanyovú, bytom Železničná 22, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 50 324 586.

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov za účelom prenájmu: sklad pre potreby prevádzky a vzorkovanie dlažbových panelov.

 Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 26/24102017písm. A bod 11.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 10.11.2017

Zverejnené: 10.11.2017

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth

Starosta obce