Hlavná obsah

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet nájmu: Časť pozemku C-KN parcely č. 427Zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa za prenajatou budovou, pozdĺž jej steny na ulici Dolná č. 4, Tvrdošovce vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúci sa v k.ú. Tvrdošovce o výmere 50m2 na sezónne využitie /máj-august/ za cenu 16,36 eur/m2/rok a prenájom nebytového priestoru vo dvore amfiteátra časťpozemku C-KN parcely č. 427 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, jedná sa o bývalú premietaciu miestnosť.za cenu 24,01 eur/m2/rok pre nájomcu Dezidera Németha – konateľa spol. KND RESORTS s.r.o. so sídlom Zoltána Fábryho 496/21, 925 22 Veľké Uľany, IČO: 47 154 225.

Doba nájmu: doba neurčitá

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov za účelom prenájmu skladu pre potreby prevádzky a skvalitnenie služieb zákazníkom.

Schvaľovanie prenájmu bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, najskôr však po uplynutí najmenej 15 dní odo dňa zverejnenia tohto zámeru na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Tvrdošovce.

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Tvrdošovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 26/24102017písm. A bod 10.

Zámer prenájmu hore uvedeného pozemku bol schválený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obce Tvrdošovce číslo 1/2011.

Vyvesené: 10.11.2017

Zverejnené: 10.11.2017

Zvesené: ..................

Ing. Marián Tóth

Starosta obce