Hlavná obsah

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č. 26/24102017 písm. A bod 7 zo dňa 24.10.2017

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 1137/211-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, vedenej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o predzáhradku, ktorá sa nachádza pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov Alžbety Csandovej rod. Zelenkovej, bytom Tvrdošovce , Novozámocká cesta 32 a Juraja Zelenku, rod. Zelenka, bytom Tvrdošovce, Železničná č.101. Predmetná predzáhradka je oplotená, t.č. pre obec nepotrebná a inak nevyužiteľná.

 

4/ Kúpna cena:

Kúpna cena bola stanovená v zmysle uznesenia OZ č. 26/24102017 písm. A bod 7 zo dňa 24.10.2017 a pôvodného uznesenia č. 27/19112013 písm. A bod č.4.16 vo výške 0,67 eur/m2 .

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 26/24102017 písm. A bod 7 zo dňa 24.10.2017  Alžbete Csandovej rod. Zelenkovej, bytom Tvrdošovce, Novozámocká cesta 32, do jej podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku a Jurajovi Zelenkovi rod. Zelenka, bytom Tvrdošovce, Železničná č. 101 do jeho podielového spoluvlastníctva v podieli ½ k celku.

 Uvedené uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ.

V prípade záujmu bližšie informácie k zámeru a spôsobu predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 035/6492 105, na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo osobne na Obecnom úrade v Tvrdošovciach.

V Tvrdošovciach, dňa 08.11.2017

Ing. Marián Tóth

starosta obce

Zverejnené, dňa 08.11.2017

Zvesené, dňa ..................