Hlavná obsah

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 písm. c) bod 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako správny orgán príslušný na obstarávanie a schvaľovanie programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu, Vám týmto

oznamuje zahájenie procesu schvaľovania

Programu starostlivosti o chránený areál Panské lúky.

Celé znenie oznámenia nájdete tu.

Zoznam vlastníkov, nájomcov a správcov CHA Panské lúky