Hlavná obsah

Harmonogram

organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 je potrebné z hľadiska obce zabezpečiť a realizovať nasledovné úlohy:

1.

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta na podmienky obce

do 29.01.2014

2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta

do 29.01.2014

3.

Vytvoriť volebné okrsky, osobitné volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

do 29.01.2014

4.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 03.02.2014

5.

Zverejniť oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta

do 03.02.2014

6.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

14.02.2014

7.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

do 20.02.2014

8.

Zaslať oprávneným voličom oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

do 23.02.2014

9.

Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

do 28.02.2014

10.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia obvodnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 Eur na okrskovú volebnú komisiu

do 28.02.2014

11.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením a pomôckami

do 14.03.2014

12.

Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu

do 14.03.2014

13.

Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam oprávnených voličov okrskovým volebným komisiám

15.03.2014
najneskôr dve hodiny
pred začatím hlasovania

14.

Doručiť hlasovacie lístky a  obálky okrskovým volebným komisiám

15.03.2014
najneskôr dve hodiny
pred začatím hlasovania

15.

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných komisií

do 17.03.2014


Ing. Marián Tóth

starosta obce

Vážení obyvatelia!

Dňa 23. novembra 2013 sa konalo na Slovensku vo vybraných regiónoch druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov. Aj u nás v Nitrianskom kraji a tým aj v našej obci sme mali možnosť odovzdaním svojho hlasu podporiť jedného z dvoch kandidátov p.Milana Belicu alebo p.Tomáša Galbavého. V Tvrdošovciach sa volieb zúčastnilo z celkového počtu 4430 oprávnených voličov 460, čo znamená nízku 10,38 % účasť. Vo volebnom okrsku č.1 v budove základnej školy sa zúčastnilo 12,96 % oprávnených voličov, vo volebnom okrsku č.2 v Obecnom dome sa zúčastnilo 9,75 % voličov, vo volebnom okrsku č.3 v Obecnom dome účasť predstavovala 10,82 % z celkového počtu oprávnených voličov a vo volebnom okrsku č.4 v budove Materskej školy na Hlbokej ulici to bolo 8,17 % voličov.

V našej obci získal z kandidátov na post predsedu samosprávneho kraja pán Tomáš Galbavý 389 hlasov a pán Milan Belica 39 hlasov.

Presné výsledky o druhom kole volieb predsedov samosprávnych krajov môžete získať na stránke štatistického úradu na www.statistics.sk resp. na stránke obce www.tvrdosovce.sk .

Touto cestou ďakujeme každému, kto sa zúčastnil volieb a odovzdal jednému z kandidátov hlas a tak isto každému, kto prispel k bezproblémovému priebehu druhého kola krajských volieb 2013.

2. kolo volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 23. novembra 2013, v sobotu od 7.00 do 22.00 hodiny.

Volebné okrsky sú nezmenené, občania môžu odovzdať svoj hlas v týchto volebných miestnostiach:

1. okrsok v ZŠ na Novej ceste,

2. a 3. okrsok v Obecnom dome na poschodí,

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.


359
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2013
o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
druhé kolo volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, predsedu Trnavského samosprávneho kraja, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, predsedu Košického samosprávneho kraja na sobotu 23. novembra 2013.


v z. Jana Laššáková v. r.

Voľby do VÚC dňa 9. 11. 2013
1. okrsok
2. okrsok3. okrsok4. okrsokCelkom

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov

1036

1149

1145

1100
4430
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky153170
157
146
626
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva148146
153
145
592
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu144159
141
129
573


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedov do VÚC

Kandidát na predsedu NSK
1.okrsok2.okrsok3.okrsok4.okrsokCelkom

1. doc. Ing. Milan Belica PhD.

16
20
17
16
69
2. MUDr. Regan Belovič Mgr.
1
5
6
6
18
3. Robert Dick
3
1
1
1
6
4. Mgr. Tomáš Galbavý
110
127
105
84
426
5. Mgr. Stanislav Kováč
1
3
1
3
8
6. Ing. Viliam Mokraň

1

0
1
1
3
7. Ing. Peter Oremus PhD.
12
3
10
18
43


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva


Kandidát1.okrsok2.okrsok3.okrsok4.okrsokCelkom
1. Michal Alemayehu
0
4
3
8
15
2. Renáta Baloghová
4
1
2
5
12
3. Martin Barta
0
1
11
2
14
4. János Bób, Ing.
79
75
80
52
286
5. Helena Bohátová, Ing. PhD.
8
15
8
3
34
6. Bertalan Bóna, Ing.
67
85
91
59
302
7. Karol Borik
21
27
21
15
84
8. Tibor Dobai, Ing.
58
68
67
39
232
9. Ján Garai
1
1
0
3
5
10. Rudolf Hlavatý, Ing.
1
3
1
1
6
11. Ľuboš Ivan, Ing.
2
3
3
5
13
12. Karin Jaššová, Mgr.
6
4
4
5
19
13. Jozef Kálazi, Ing.
27
37
37
21
122
14. Peter Kijaček
11
21
19
10
61
15. Otokar Klein, Mgr.
19
12
17
13
61
16. Dušan Kollár, MUDr., PhD.
11
4
4
8
27
17. Ján Kováč, Ing.
11
16
10
12
49
18. Ladislav Marenčák, Ing.13
8
10
12
43
19. Lucia Matejková0
2
4
3

9

20. Tibor Matuška, MUDr., CSc.
8
7
11
12
38
21. Péter Nagy, Ing.
70
74
85
43
272
22. Tibor Nagy JUDr.
69
74
74
46
263
23. Tünde Némethová, Mgr.8
3
3
4
18
24. Marek Oremus, Ing.10
10
4
9
33
25. Eva Polerecká, Mgr.52
61
51
35
199
26. Igor Sádovský, Ing.9
10
2
5
26
27. Eva Smolíková, Mgr.2
4
2
2
10
28. Lenka Szegenyová1
2
3
2
8
29. Juraj Šimunek, MVDr.7
4
2
4
17

30. Ján Štark, JUDr.

2
6
7
4
19
31. Marián Tóth, Ing.133
137
129
127
526
32. Štefan Tóth, Mgr. 72
74
75
61
282
33. Ján Volf, Mgr.1
7
2
6
16

Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja