Hlavná obsah

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Úloha                                                                                 Zodp. osoba      Termín

Vypracovať harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce

obec

do 22. 08.2014

Určiť zamestnancov zodpovedných
za organizačno-technické zabezpečenie volieb

starosta obce

do 22.08.2014

Zverejniť počet obyvateľov obce

obec

do 22.08.2014

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

starosta obce

do 28.08.2014

Aktualizovať stály zoznam voličov

obec

úloha trvalá

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

 obec

do troch dní

od podania námietky

Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

obecné zastupiteľstvo

do 11.09.2014

Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta obce

22.09.2014

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej   volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 26.09.2014

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

starosta obce

do 06.10.2014

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým

obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou

do 11.10.2014

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 20.10.2014

Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

obec

do 21.10.2014

 

Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce

 

27.10.2014

Vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

obec

 

do 27.10.2014

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 31.10.2014

Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

starosta obce

zapisovateľ MVK

do 11.11.2014

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 11.11.2014

Odovzdať okrskovým volebným komisiám v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

obec

najneskôr 2 hodiny

pred začatím hlasovania

Prevziať do úschovy volebné spisy  miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

obec

do 18.11.2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

V obci Tvrdošovce vo Voľbách do Európskeho parlamentu 2014 bolo zapísaných do

zoznamu voličov 4 397 voličov. Počet odovzdaných obálok bol spolu 462. Účasť bola v našej obci 10,5 %.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 1. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana (5)
 2. Kresťanskodemokratické hnutie (6)
 3. SMER – sociálna demokracia (19)
 4. Slovenská ľudová strana (1)
 5. Národ a Spravodlivosť – naša strana (2)
 6. Magnificat Slovakia (2)
 7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA (0)
 8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA (1)
 9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (2)
 10. Strana TIP (10)
 11. Ľudová strana Naše Slovensko (0)
 12. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (1)
 13. NOVÝ PARLAMENT (0)
 14. MOST-HÍD (186)
 15. Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA (1)
 16. Strana demokratického Slovenska (3)
 17. Strana zelených (0)
 18. Vzdor –strana práce (0)
 19. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (16)
 20. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ (4)
 21. Sloboda a solidarita (16)
 22. Strana moderného Slovenska (1)
 23. Komunistická strana Slovenska (3)
 24. ÚSVIT (0)
 25. Strana občianskej ľavice (0)
 26. Slovenská národná strana (0)
 27. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (7)
 28. PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana (0)
 29. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (164)

Čítať ďalej...

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Harmonogram volieb

Zoznam kandidátov

V obci Tvrdošovce v 2. kole volieb z celkového počtu oprávnených voličov 4 378 sa vo voľbách zúčastnilo 1996 voličov. Počet odovzdaných platných hlasov: 1992, čo znamená 45,50 % účasť.

OkrsokPočet oprávnených voličov
zap. do zoznamu
Počet platných hlasov
odovzd. pre všetkých kandidátov
Robert Fico
Andrej Kiska
1.
101647457
417
2.
1144
52450474
3.
1121
471
38433
4.
1097
523
94429
Celkom


239
1753

                                                                                        

Obecný úrad touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom  okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri prezidentských voľbách v  1. a 2. kole.

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že voľby prezidenta SR sa uskutočnia dňa 15. marca 2014 v čase od

7.00 do 22.00 hod. Ak v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa uskutoční dňa 29. 3. 2014 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

V našej obci budú vytvorené aj tento krát 4 volebné okrsky a to:

1. okrsok v budove ZŠ-y na Novej ceste

2. a  3. okrsok v Obecnom dome

4. okrsok v budove MŠ-y na Hlbokej ulici.

Ďalej informujeme tých voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť na voľbách osobne, že si môžu požiadať o prenosnú urnu pred voľbami na obecnom úrade v kanc. č. 12 alebo na tel. čísle: 6 492 413, resp. počas volieb. V uvedenej kancelárii si môže volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy sa v zmysle volebného zákona vydávajú do 14. marca 2014 do 10.00.