Hlavná obsah

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce žiada daňovníkov, u ktorých v roku 2015 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená predali, kúpili, darovali, zdedili alebo nadobudli v dražbe pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny na obecnom úrade. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.    

Zároveň oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorí v roku 2015 dovŕšili 70 rokov svojho veku života, že si môžu uplatniť oslobodenie od dane zo stavieb na bývanie a bytov.

Ďalej žiadame majiteľov psov o nahlásenie skutočností podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti.

Tieto skutočnosti žiadame nahlásiť na obecnom úrade do 29. januára 2016 v kanc. č. 1. Po tomto termíne nahlasovanie skutočností už nebudeme akceptovať.

Daň z nehnuteľnosti bude treba uhradiť v termíne od 1. marca do 31. mája 2016.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Vážení Tvrdošovčania!                                                                

Obec Tvrdošovce aktualizuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce na roky 2015-2020.

Dokument je strategický, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja a víziu ďalšieho smerovania rozvoja obce. Samospráva obce využije tento programový nástroj na postupnú realizáciu cieľov v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej s priebežnou ročnou aktualizáciou zrealizovaných aktivít.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie Dotazník pre domácnosti za Vašu domácnosť a zároveň prosíme o doručenie dotazníka do 05. januára 2016 na Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, alebo prípadne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Za Vašu pomoc ďakujeme!

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 11. decembra 2015 bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR, to znamená že v našej obci v piatok o 12.00 hodine bude vykonané preskúšanie sirén s dvojminutovým stálym tónom

Za pochopenie ďakujeme.

Oznamujeme obyvateľom obce, že v našej obci sa uskutoční zber použitého šatstva pre dospelých na Železničnej ceste v bývalom zdravotnom stredisku a to v dňoch 4. a 5. decembra 2015, v piatok od 12.00 do 16.00 hodiny  a v sobotu od 9.00 hodiny do 12.00 hod. Vyzbierané šatstvo bude darované na dobročinné účely.

Za pomoc Vám ďakujeme.

Oznamujeme obyvateľom obce, ktorí dovŕšili 75 rokov svojho veku alebo ich blízku rodinu, že od 2. decembra 2015 do 11. decembra 2015 si môžu prevziať vianočné balíčky na Obecnom úrade v kancelárii č. 1.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že X. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 16. 11. 2015, tj. v pondelok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XI. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 15. 12. 2015, tj. v utorok o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 12. 1. 2016, tj. v utorok o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 26. 10., tj. od pondelka bude obecný úrad prístupný z hlavného vchodu od Novozámockej cesty.
Zadný vchod už bude uzavretý.

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017.

V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu,  2/ Elektronické systémy,  3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy,  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. 

Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

Termín podania prihlášky je do 29.2.2016 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je 9.júna 2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 90 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

 

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium

Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika neorganizuje prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170,  0911 622170,   044 5524804.  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

 

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulých rokov, kde na prijímacích skúškach bolo 82% úspešných tých, ktorí sa prípravy zúčastnili a 18% tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov.   

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)   4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)    Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky a to 1.turnusom v termíne od 12.do 16.októbra 2015. Opakovane sa obdobný kurz uskutoční v termíne od 2.do 6.novembra 2015. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože vychodia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. 

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/75 od km 42,320 do km 42,480 železničné priecestie IČ.: 2268 ev.č..: 013 v km 42,400 v k-ú. Palárikovo