Hlavná obsah

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 26. 10., tj. od pondelka bude obecný úrad prístupný z hlavného vchodu od Novozámockej cesty.
Zadný vchod už bude uzavretý.

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017.

V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu,  2/ Elektronické systémy,  3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy,  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. 

Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

Termín podania prihlášky je do 29.2.2016 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je 9.júna 2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 90 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

 

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium

Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika neorganizuje prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170,  0911 622170,   044 5524804.  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

 

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulých rokov, kde na prijímacích skúškach bolo 82% úspešných tých, ktorí sa prípravy zúčastnili a 18% tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov.   

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)   4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)    Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky a to 1.turnusom v termíne od 12.do 16.októbra 2015. Opakovane sa obdobný kurz uskutoční v termíne od 2.do 6.novembra 2015. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože vychodia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. 

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/75 od km 42,320 do km 42,480 železničné priecestie IČ.: 2268 ev.č..: 013 v km 42,400 v k-ú. Palárikovo

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Nové Zámky oznamuje svojím odberateľom, že plánovaná odstávka dodávky vody z verejného vodovodu zo dňa 19.10.2015 bola predĺžená. Prosia Vás o trpezlivosť.

Prerušenie dodávky vody je z dôvodu výmeny elektromeru na odbernom mieste ATS Palárikovo ul. Dukelská 6, ktorú vykoná fy Západoslovenská distribučná.

Za pochopenie ďakujú.

MUDr. Halzl, detský lekár oznamuje, že dňa 14. októbra 2015, t.j. v stredu bude ordinovať len do 12.00 hodiny. Za porozumenie ďakuje.

OBEC TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa Základnej školy Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nová cesta 9, Tvrdošovce s termínom nástupu 26.11.2015

Čítať ďalej...

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

Dňa 12. októbra: Školská, Hlboká, Marhuľová.

Dňa 13. októbra: Petőfiho, Puškinova, Koperníkova.

Dňa 14. októbra: Rybárska, T. Vansovej, Lúčna a Malá.

Vážení  občania!

Oznamujeme vám, že v dňoch 23. a 24. októbra 2015 sa bude predávať pri Obecnom dome jed proti hlodavcom. V piatok sa bude predávať jed od 12.00 do 17.30 hod. a v sobotu od 8.00 – 12.00 hod.

Celková cena jedu je 2,20 €, z toho 1,50 € platí občan, 0,70 € uhrádza obec Tvrdošovce.

Vážení  občania!

Oznamujeme vám, že v dňa 7. novembra 2015 od 8.00 – 12.00 hod. sa bude predávať pri Obecnom dome jed proti hlodavcom.

Celková cena jedu je 2,20 €, z toho 1,50 € platí občan, 0,70 € uhrádza obec Tvrdošovce.

Obec, ktorá vyhrá ocenenie, získa finančnú odmenu vo výške 1500 €

na aktivity spojené s odpadovým hospodárstvom.

Ekologickým počinom roka sa rozumie významný počin z hľadiska samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, ktorý sa samospráve podarí úspešne zrealizovať a prinesie úžitok občanom mesta/obce v oblasti čistejšieho a zdravšieho životného prostredia, šetrenia zdrojov a financií, zvýšenia vedomostí a zručností obyvateľov a skvalitnenia komfortu ich života.

Hlasovať môžete priamo tu, kliknutím na odkaz nižšie:

HLASOVAŤ!

Do užšieho výberu sa dostalo 7 obcí so svojimi projektmi:

  • Kurimany - Premena skládky na zónu oddychu
  • Nitrica - Vyhliadka namiesto skládky odpadu
  • Nižný Hrušov - Čistejší Nižný Hrušov
  • Vysoká nad Kysucou - Spoločnými silami za krajšie prostredie
  • Tuchyňa - Vďaka „enviropolícii“ je Tuchyňa čistejšia
  • Tvrdošovce - Brigáda „Za krajšie Tvrdošovce“
  • Lúčka - Súťaž o krajšiu Lúčku

Za obce môžete hlasovať do 2. októbra 2015.

Vážení občania,

oznamujeme Vám na základe oznámenia Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, že bolo udelené povolenie na úplnú uzávierku cesty I/64 v úseku križovatky ciest I/64 a II/580 v k.ú. Šurany

od 23. 9. 2015 v čase od 9,00 do 27. 9. 2015 do 15,00

z dôvodu realizácie stavby "Cesta I/64 a II/580 v k.ú. Šurany"

Obchádzková trasa:

v smere Nitra • Nové Zámky:
v križovatke cesty I/64 s cestou III/1500 v Komjaticiach pokračuje po ceste III/1500 cez obec Rastislavice az do obce Jatov po križovatku s cestou I/75, nasledne odbočí vľavo na cestu I/75 a pokračuje po ceste I/75 až do Nových Zámkov a späť
dĺžka obchádzky je 30 km

v smere Nitra • Šurany:
V križovatke ciest I/64 s III/1502 odbočenie vľavo po ceste III/1502 cez Černík, Mojzesovo a Úľany nad Žitavou, kde v križovatke s cestou II/580 odbočenie pravo pokračuje po ceste II/580 do Šurian.
dĺžka obchádzky je 17 km

v smere Nové Zámky Šurany:
pred Novými Zámkami v križovatke ciest I/64 a III/1503 odbočenie vpravo po ceste III/1503 po križovatku s cestou I/75 pokračujú po ceste I/75 do obce Dvory nad Žitavou, kde v križovatke ciest I/75 s cestou II/580 pokračujú po ceste II/580 cez Bešeňov, Dolný Ohaj po križovatku s cestou II/580, kde odbočia vľavo a pokračujú po ceste II/580 do Šurian.
dĺžka obchádzky je 27 km

Celé znenie povolenia nájdete tu.