Hlavná obsah

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa v našom regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

ZsVS, a.s touto cestou upozorňuje občanov, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovost'ou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

Opätovne by sme chceli upozorniť občanov, aby si dávali pozor, nakoľko môže ísť o prípady podvodného konania.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch 26. a 27. septembra 2016 sa uskutoční v našej obci zber PET fliaš a fólií.

Povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (ďalej len RVPS Nové Zámky) ako vecne a miestne príslušný orgán Štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 4 ods.1, písm. c) a 8 ods.1 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona") upozorňuje držiteľov hospodárskych zvierat, chovaných v okrese Nové Zámky, na povinnosť podľa § 37 ods. 2) písm. b) bodu 1 ,,zákona" zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, registráciu zvierat podľa osobitných predpisov.

Držiteľ zvierat je povinný zaregistrovať chov zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (ďalej len CEHZ). Registračné tlačivá sú uverejnené na stránke www.pssr.sk alebo sú k dispozícii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky, Komjatická 65 (úradné hodiny Po-Pia 8,00-15,00) alebo na regionálnych strediskách Plemenárskych služieb SR (Nové Zámky, Nitrianska cesta 25, úradný deň: utorok - pán Zoltán Jakabovič 0905 5235 100).

Vyplnené registračné tlačivo potvrdzuje RVPS Nové Zámky, držiteľ takto potvrdené originálne tlačivo zasiela na adresu ÚPZ Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 01 Žilina.

Držiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.

Registrácia chovu je bezplatná a povinná.
Registrácii v CEHZ podlieha každy chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, 1 prasnica, 2 alebo viac kusov výkrmových ošípaných, viac ako 1 500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Ďalšie potrebné informácie nájdete tu.

 

František Nagy, kominár oznamuje obyvateľom obce, že od 13. septembra 2016 bude vykonávať revíziu a čistenie komínov podľa vyhlášky č. 401/2007.

OBECNÁ POLÍCIA: OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR:
Peter Marenčák +421 905 569 432 Mgr. Tibor Menyhárt 0911/260 144
Rajmund Borbély +421 905 547 457 Štefan Buják 0915/601 298
Zoltán Borbély +421 905 327 358 Attila Vida 0944/935 167
Dávid Szabó +421 905 547 443    

Kontakty pre nahlásenie poruchy

plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0850 111 727
elektrina Západoslovenská energetika, a.s. 0850 111 567
voda Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 035/792 23 02
  pracovné dni (7:00 - 15:00)                       036/792 24 01
Tvrdošovská káblová TV CARISMA TV 035/6444740
0918/570118
0905/604634
porucha pevnej telefónnej linky Slovak Telekom, a.s. 12 129
porucha Internetu a Magio TV Slovak Telekom, a.s. 0800 123 777

                           

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v rámci zberu separovaného odpadu sa budúci týždeň, tj.-  30. a 31. augusta uskutoční v obci zber PET fliaš a fólií.

PharmDr. Gejza Bogdány oznamuje obyvateľom obce, že od 30. 8. 2016 do 2. septembra bude Lekáreň B.G. zatvorená.

Za pochopenie ďakuje.

PharmDr. Gejza Bogdány oznamuje obyvateľom obce, že od 28. 8. 2017 do 1. septembra bude Lekáreň B.G. zatvorená.

Za pochopenie ďakuje.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XVII. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 19. augusta 2016 (v piatok) o 16,30 hod. v Obecnom dome v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...

V okrese Nové Zámky bol potvrdený dňa 27.07.2016 v obci Veľké Lovce pozitívny prípad infekčnej anémie koní. Infekčná anémia koní je nákaza, ktorá postihuje populáciu koňovitých zvierat. Podľa dostupných informácií sa nejedná o ochorenie prenosné na človeka alebo iné zvieratá. Vzhľadom na to, že toto ochorenie je infekčné, žiadame chovateľov koňovitých zvierat (kone používané na chov a produkciu, rekreačné, jazdecké aj pracovné účely, poníky, osly a ich kríženci), aby prostredníctvom súkromných veterinárnych lekárov vykonali vyšetrenie na toto ochorenie u koňovitých zvierat na farme.

V prípade, že RVPS Nové Zámky zistí, že chovateľ zvierat si nesplnil túto povinnosť, hrozí mu pokuta za priestupok podľa § 48 alebo pokuta za iný správny delikt podľa § 50 veterinárneho zákona.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel. 035/6428309, 6428311, fax. 035/6428310, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XVI. zasadnutie OZ  sa uskutoční dňa 09. augusta 2016 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tvrdošovciach.

Program:

Čítať ďalej...