Hlavná obsah

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch 10. až 13. októbra 2016, od pondelka do štvrtku sa uskutoční v našej obci zber skla.

Ďakujeme, že aj vy sa zapájate do separovania odpadu.

V akademickom roku 2017/2018 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 39 študentov),   2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 22 študentov),  3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 32 študentov),  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 14 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.   

Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

Termín podania prihlášky je do 28.2.2017 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 13. do 15. júna 2017. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 107 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium

Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika neorganizuje prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium.

Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulých rokov, kde na prijímacích skúškach bolo 82% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a 18% tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov. 

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)   4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)    Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy zahája sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky v termíne od 10.do 14.októbra 2016 a v náhradnom termíne od 17.do 21.októbra 2016. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte.

Vedenie ŠK oznamuje futbalovým fanúšikom, že naše mužstvá cez víkend odohrajú nasledovné majstrovské futbalové zápasy:

V sobotu, 24. 9. 2016:

Mladší a starší žiaci odohrajú zápas v Hurbanove o 10.00 a o 12.00 hodine.

Naše "A" mužstvo dospelých odohrá majstrovský futbalový zápas v Imeli o 15.30 hod.

Dorastenci odohrajú zápas na domácom ihrisku o 15.30 proti mužstvu Marcelová.

V nedeľu, 25. 9. 2016:

Prípravka odohrá zápas na domácom ihrisku o 11.00 hodne proti mužstvu Palárikovo.

"B" mužstvo odohrá zápas v Kolte o 15.30 hod.

Každého fanúšika srdečne pozývajú na víkendové futbalové zápasy!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa v našom regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

ZsVS, a.s touto cestou upozorňuje občanov, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovost'ou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

Opätovne by sme chceli upozorniť občanov, aby si dávali pozor, nakoľko môže ísť o prípady podvodného konania.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch 26. a 27. septembra 2016 sa uskutoční v našej obci zber PET fliaš a fólií.

Povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (ďalej len RVPS Nové Zámky) ako vecne a miestne príslušný orgán Štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 4 ods.1, písm. c) a 8 ods.1 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona") upozorňuje držiteľov hospodárskych zvierat, chovaných v okrese Nové Zámky, na povinnosť podľa § 37 ods. 2) písm. b) bodu 1 ,,zákona" zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, registráciu zvierat podľa osobitných predpisov.

Držiteľ zvierat je povinný zaregistrovať chov zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (ďalej len CEHZ). Registračné tlačivá sú uverejnené na stránke www.pssr.sk alebo sú k dispozícii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky, Komjatická 65 (úradné hodiny Po-Pia 8,00-15,00) alebo na regionálnych strediskách Plemenárskych služieb SR (Nové Zámky, Nitrianska cesta 25, úradný deň: utorok - pán Zoltán Jakabovič 0905 5235 100).

Vyplnené registračné tlačivo potvrdzuje RVPS Nové Zámky, držiteľ takto potvrdené originálne tlačivo zasiela na adresu ÚPZ Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 01 Žilina.

Držiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.

Registrácia chovu je bezplatná a povinná.
Registrácii v CEHZ podlieha každy chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, 1 prasnica, 2 alebo viac kusov výkrmových ošípaných, viac ako 1 500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Ďalšie potrebné informácie nájdete tu.

 

František Nagy, kominár oznamuje obyvateľom obce, že od 13. septembra 2016 bude vykonávať revíziu a čistenie komínov podľa vyhlášky č. 401/2007.

OBECNÁ POLÍCIA: OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR:
Peter Marenčák +421 905 569 432 Mgr. Tibor Menyhárt 0911/260 144
Rajmund Borbély +421 905 547 457 Štefan Buják 0915/601 298
Zoltán Borbély +421 905 327 358 Attila Vida 0944/935 167
Dávid Szabó +421 905 547 443    

Kontakty pre nahlásenie poruchy

plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0850 111 727
elektrina Západoslovenská energetika, a.s. 0850 111 567
voda Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 035/792 23 02
  pracovné dni (7:00 - 15:00)                       036/792 24 01
Tvrdošovská káblová TV CARISMA TV 035/6444740
0918/570118
0905/604634
porucha pevnej telefónnej linky Slovak Telekom, a.s. 12 129
porucha Internetu a Magio TV Slovak Telekom, a.s. 0800 123 777

                           

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v rámci zberu separovaného odpadu sa budúci týždeň, tj.-  30. a 31. augusta uskutoční v obci zber PET fliaš a fólií.

PharmDr. Gejza Bogdány oznamuje obyvateľom obce, že od 30. 8. 2016 do 2. septembra bude Lekáreň B.G. zatvorená.

Za pochopenie ďakuje.

PharmDr. Gejza Bogdány oznamuje obyvateľom obce, že od 28. 8. 2017 do 1. septembra bude Lekáreň B.G. zatvorená.

Za pochopenie ďakuje.