Hlavná obsah

ZsVS Nové Zámky oznamuje, že bola obnovená dodávka vody z verejného vodovodu.

Ďakuje za pochopenie!

Povinnosť mať e-schránku by mali mať firmy až od júla 2017

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri posúva z 1. januára 2017 na 1. júl 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente v stredu 30. novembra na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila vláda. Parlament by mal novelu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ešte v tomto roku.

Čítať ďalej...

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal nasledovnú výstrahu platnú dňa 14. 9. 2017

Jav: Vietor

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: od 19:00 do 21:00

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: od 21:00 do 23:00

Výstraha:

V okresoch Nitrianskeho kraja sa MIESTAMI očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 - 28 m/s (85 - 100 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblastii nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

ZVS odštepný závod Nové Zámky oznamuje obyvateľom obce, že plánovaná odstávka vody nebude dňa 2. decembra 2016, t.j. v piatok, ale v pondelok, 5 . december 2016.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení občania!

Západoslovenská energetika a.s. vyzýva všetkých vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z..

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2017.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z hore uvedeného zákona.

Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min 25 dní pred plánovanou realizáciou na ZSE a.s. na tel. čísle +421 35 645 35 68

Za spoluprácu vopred ďakujú.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamujem obyvateľom, že na uliciach Čerešňová a Letná je odstávka verejného vodovodu z technických príčin. Na odstránení poruchy sa už pracuje.

Za porozumenie ďakujú.

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom, že v dňoch 24-25. 10. 2016 sa uskutoční v obci zber plastových fliaš, fólií a tetrapakových obalov. Informujeme vás, že do každej domácnosti budú doručené dve vrecia, jedno vrece na PET fľaše, jedno na sklo.

Ďalej oznamujeme, že v dňoch 24-27. 10. 2016 sa bude v obci zbierať aj veľkoobjemový odpad.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovania odpadu.

 

ZsVaK a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa uskutoční v našej obci odpočet vodomerov v nasledovných uliciach:

13. októbra - Rybárska, Petőfiho, Puškinova, Koperníkova

14. októbra -  Ovocná, Slávičia, Lipová

15. októbra v sobotu T. Vansovej, Kollárova, Lúčna, Malá

18. októbra  - Orechová, K. Mikszátha

19. októbra  -  Slovenská, B.Nemcovej, J. Hollého, Sládkovičova

20. októbra – Jánošíkovská cesta, Železničná, Majakovského, Gárdonyiho, Kapustová, Považská

21. októbra -  Kossútha, Golgota, Vinohradnícka

25. októbra - Horná, Kossútha

Podnik verejnoprospešných služieb oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch 10. až 13. októbra 2016, od pondelka do štvrtku sa uskutoční v našej obci zber skla.

Ďakujeme, že aj vy sa zapájate do separovania odpadu.

V akademickom roku 2017/2018 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 39 študentov),   2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 22 študentov),  3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 32 študentov),  4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 14 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.   

Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

Termín podania prihlášky je do 28.2.2017 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 13. do 15. júna 2017. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 107 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium

Oznamujeme záujemcom o štúdium, že rektorát Akadémie ozbrojených síl generála M.R.Štefánika neorganizuje prípravu uchádzačov na prijímacie skúšky. Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium.

Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla: 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulých rokov, kde na prijímacích skúškach bolo 82% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a 18% tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov. 

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš),  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)   4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)    Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy zahája sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky v termíne od 10.do 14.októbra 2016 a v náhradnom termíne od 17.do 21.októbra 2016. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, 0911 622170, 044 5524804.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte.

Vedenie ŠK oznamuje futbalovým fanúšikom, že naše mužstvá cez víkend odohrajú nasledovné majstrovské futbalové zápasy:

V sobotu, 24. 9. 2016:

Mladší a starší žiaci odohrajú zápas v Hurbanove o 10.00 a o 12.00 hodine.

Naše "A" mužstvo dospelých odohrá majstrovský futbalový zápas v Imeli o 15.30 hod.

Dorastenci odohrajú zápas na domácom ihrisku o 15.30 proti mužstvu Marcelová.

V nedeľu, 25. 9. 2016:

Prípravka odohrá zápas na domácom ihrisku o 11.00 hodne proti mužstvu Palárikovo.

"B" mužstvo odohrá zápas v Kolte o 15.30 hod.

Každého fanúšika srdečne pozývajú na víkendové futbalové zápasy!