Hlavná obsah

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12. 12. 2017 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Lúčna, Železničná, Kollárova, Lipová, Malá, Mikszátha, Orechová, Ovocná, Slovenská a Slávičia.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 1.

Presný rozpis domov nájdete tu: strana 2.

PVS oznamuje obyvateľom, že vzhľadom na Sviatok všetkých svätých sa zber komunálneho odpadu uskutoční v týždni od 30. 10. do 2. novembra 2017 v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok. Za porozumenie vám ďakujú.

Pozvánku na verejné zhromaždenie nájdete tu.

Vážení občania! Pozývame Vás na výnimočnú prednášku o Keltoch na juhozápadnom Slovensku. Dňa 4.10.2017 o 17,00 hod. sa v Obecnom dome uskutoční prednáška pracovníkov Slovenského národného múzea v Bratislave o tajomných Keltoch. Prednáška bude spojená s premietaním 3D videa a obrazov zo života Keltov na našom území, ktorých autorom je rodák z Tvrdošoviec Igor Furugláš. Taktiež si tu budete môcť pozrieť výstavu Podivuhodný keltský ľud, ktorú nám zapožičia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dozviete sa okrem iného, že územie Tvrdošoviec malo už v období Keltov a neskôr v období Rímskej ríše veľký význam a husté osídlenie. Každého srdečne očakávame, vstup je zdarma.

 

V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov), 2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov), 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov), 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom. Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov. Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018.

Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky.Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo: 0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Ciel, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 100% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov. Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to: 1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš), 2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy, 3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš) 4.časť: Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš) Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás. Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy zahája sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky v termíne od 2.do 6.októbra 2017 a v náhradnom termíne od 9.do 13.októbra 2017. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č. 0905 622170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie. Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú. Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse. Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte na č.: 0905 622170.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy: pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Začiatok školského rokaRiaditeľstvá miestnych základných škôl a miestnych materských škôl oznamujú rodičom a deťom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4.septembra 2017, v pondelok o 8.00 hodine.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 19. 7. – 27. 7. 2017 bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach v nasledujúcich uliciach:

Bratislavská cesta, Mládežnícka, Družstevná, Kukučínova, Školská, Hlboká, Marhulova, Petofiho, Kopernikova, Puškinova, Rybárska, T.Vansovej, Kolárova, Lúčna cesta, Orechova, Sládkovičova, Slovenská, B.Nemcovej, Hollého, Mikszata, Lipová, Jánošíkovská cesta, Malá, Ovocná, Slávičia, Rákocziho a Železničná cesta.

Odpočtári žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie elektromerov.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (http://bit.ly/2tEzcdc) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

 

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

 

Podmienky poskytnutia príspevku:

Čítať ďalej...

Obecná polícia upozorňuje obyvateľov obce, že v našej obci sa v mesiaci jún vyskytli prípady, keď staršia občianka našej obce T.B. si požičiavala peniaze od známych pod zámienkou riešenia vlastnej finančnej krízy. Upozorňujeme našich občanov, aby jej nedôverovali a neposkytovali jej finančnú čiastku, nakoľko sa môžu stať poškodenými.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí už doposiaľ poskytli akúkoľvek finančnú čiastku tejto pani, aby prípad nahlásili Obecnej polícii v Tvrdošovciach.