Hlavná obsah

Pozvánka na stretnutie
 
 Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie,  ktoré sa uskutoční
dňa 18.01.2018 (štvrtok) o 09 00 hod.  v Dome kultúry v ových Zámkoch, Hlavné námestie č. 7.
 
 Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.
 
 JUDr. Ladislav Černák  vedúci

 
INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV NÁHRADNÝCH POZEMKOV  
 
Upozorňujeme občanov, ktorým boli v minulosti pridelené poľnohospodárske pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z.  Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko  31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.


 
V návrhu musí podávajúci uviesť okrem identifikačných údajov navrhovateľa:  -  názov katastrálneho územia,  -  doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania, označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku,  - zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu  -  čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na pozemky, za ktoré má vyčlenený náhradný pozemok.  Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok.  
 
Návrh musí spĺňať päť podmienok.  1. navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca,  2. doterajšie rozhodnutie podľa § 15 zákona 330/1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné,  3. navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy (najmenej vo výmere náhradného pozemku), 4. nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu na vlastníctvo vo výmere náhradného pozemku, 5. náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne - je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom, podľa ktorého bol vyčlenený.
 
Návrh podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať  v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah.  
 
JUDr. Ladislav Černák  vedúci