Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 (v utorok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky

3. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

4. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019

5. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

6. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

7. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2017 o daní z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2018

8. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2018

9. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

10. Žiadosti

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Interpelácia

14. ZáveR