Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXX. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

3. Návrh programového rozpočtu príspevkovej organizácie PVS Tvrdošovce na roky 2018-2020

4. Návrh programového rozpočtu obce Tvrdošovce na roky 2018-2020

5. Plnenie rozpočtu obce a príspevkovej organizácie za obdobie I-IX. 2017, úpravy rozpočtu obce – 7.,8. rozpočtové opatrenie

6. Informácia náčelníka obecnej polície za obdobie I-IX. 2017

7. Informácia starostu obce Tvrdošovce

8. Žiadosti

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Interpelácia

12. Záver