Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXV. zasadnutie OZ v Tvrdošovciach sa uskutoční dňa 30. 05. 2017 (v utorok) so začiatkom o 16.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení

3. Záverečný účet obce Tvrdošovce na rok 2016

4. Plnenie a úpravy rozpočtu obce Tvrdošovce a príspevkovej organizácie PVS Tvrdošovce za I.štvrťrok 2017

5. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tvrdošovce

6. Návrh – Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

7. Prevádzkový poriadok Fit Parku na Ul. P. Kinizsiho v Tvrdošovciach

8. Prevádzkový poriadok Detského verejného ihriska na Ružovom rade v Tvrdošovciach

9. Plat starostu obce Tvrdošovce

10. Informácia starostu obce Tvrdošovce

11. Žiadosti

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Interpelácia

15. Záver