Hlavná obsah

Vážení občania!

Západoslovenská energetika a.s. vyzýva všetkých vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z..

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2017.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z hore uvedeného zákona.

Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min 25 dní pred plánovanou realizáciou na ZSE a.s. na tel. čísle +421 35 645 35 68

Za spoluprácu vopred ďakujú.