Hlavná obsah

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom obce, že sa v našom regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti.

ZsVS, a.s touto cestou upozorňuje občanov, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovost'ou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

Opätovne by sme chceli upozorniť občanov, aby si dávali pozor, nakoľko môže ísť o prípady podvodného konania.