Hlavná obsah

Povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (ďalej len RVPS Nové Zámky) ako vecne a miestne príslušný orgán Štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 4 ods.1, písm. c) a 8 ods.1 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona") upozorňuje držiteľov hospodárskych zvierat, chovaných v okrese Nové Zámky, na povinnosť podľa § 37 ods. 2) písm. b) bodu 1 ,,zákona" zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat, registráciu zvierat podľa osobitných predpisov.

Držiteľ zvierat je povinný zaregistrovať chov zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (ďalej len CEHZ). Registračné tlačivá sú uverejnené na stránke www.pssr.sk alebo sú k dispozícii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Zámky, Komjatická 65 (úradné hodiny Po-Pia 8,00-15,00) alebo na regionálnych strediskách Plemenárskych služieb SR (Nové Zámky, Nitrianska cesta 25, úradný deň: utorok - pán Zoltán Jakabovič 0905 5235 100).

Vyplnené registračné tlačivo potvrdzuje RVPS Nové Zámky, držiteľ takto potvrdené originálne tlačivo zasiela na adresu ÚPZ Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 01 Žilina.

Držiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.

Registrácia chovu je bezplatná a povinná.
Registrácii v CEHZ podlieha každy chov, kde sa drží 1 alebo viac kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní, 1 prasnica, 2 alebo viac kusov výkrmových ošípaných, viac ako 1 500 kusov hydiny určenej na výkrm, viac ako 300 kusov kúr, moriek, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov.

Ďalšie potrebné informácie nájdete tu.