Hlavná obsah

Z internetovej stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.  a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Stručná informácia o možnostiach získania finančných prostriedkov pre mladých ľudí vo Vašich obciach prostredníctvom programov IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže, a to KompPrax a Mládež v akcii.

KomPrax ponúka mladým ľuďom sériu interaktívnych víkendových školení. Každý účastník získa finančný príspevok na svoj projekt do výšky 200€. Celým procesom ich sprevádza dvojica skúsených školiteľov. Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu je celé vzdelávanie bezplatné a realizuje sa vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.

Program Mládež v akcii ponúka možnosť zapojenia sa Akcie 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku a Akcie 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie.

Posledná uzávierka žiadostí bude 1. októbra 2013.

Bližšie informácie nájdete tu.

Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o.


Ponuka pracovné miesto: plavčík na Termálnom kúpalisko Tvrdošovce

Čítať ďalej...

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA V EÚ/EHP


zo dňa 9. 7. 2013 (formát: pdf, veľkosť: 477 kB)
AGENTÚRA SUPERJOB

Ponúka práce v zahraničí v týchto štátoch:  Slovensko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Írsko, Anglicko, Škótsko


Aktuálnu ponuku nájdete tu.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

Výberové konania organizované  ÚPSVaR v Nových ZámkochPonuka voľných pracovných miest evidovaných na Ústredí práce a sociálnych vecí a rodinyPonuky práce na www.presbium.skMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU ZAVÁDZANIA INOVATÍVNYCH A VYSPELÝCH TECHNOLÓGIÍ V PRIEMYSLE A V SLUŽBÁCH

Kód výzvy: KaHR - 111SP-1201
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci

na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. december 2012

Dátum uzavretia výzvy: 3. apríl 2013

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 110 000 000 EUR

Celý text výzvy nájdete tu.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018" podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Záverečné stanovisko

Obstarávateľ Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, predložil príslušnému orgánu podľa § 9 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o ich doručení.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2018“-návrh

Text správy o hodnotení - Správa /S/ logo
Text správy o hodnotení - Správa /S/ titulka
Text správy o hodnotení - Správa /S/ obsah
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 1
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 2
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 3
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 4
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 5
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 6
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 7
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 8
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 9
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 10
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 11
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 12
Text správy o hodnotení - Správa /S/ kapitola 13

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Nových Zámkoch informuje občanov, že v súvislosti s nástupom účinnosti novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach, ktorá začala platiť od 01. 09. 2009 a ktorá okrem iného upravuje aj evidenciu doposial' neevidovaných vozidiel (vrátane motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov) neprihlásených do evidencie vozidiel a ktoré mali vydané technické osvedčenie vozidla. Uvedené vozidlá musia byt' do konca roka 2012 prihlasené do evidencie vozidiel, pokial' sa majú prevádzkovat' v cestnej premávke po 1. 1. 2013.

Záverečná príprava z matematiky a fyziky na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši a zabezpečenie ubytovania počas prijímacích skúšok.

 

Čítať ďalej...

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy oznamujú záujemcom o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl, že vzhľadom k dostatočnému záujmu budeme organizovať v Liptovskom Mikuláši aj naďalej kurzy matematiky a fyziky na prijímacie skúšky.

Termíny konania sú:

Fyzika:

2.turnus od 26.3. do 30.3.2012,

3.turnus od 2.4. do 6.4.2012,

4.turnus od 10.4. do 14.4.2012 (utorok až sobota po Veľkej noci).

Matematika: od 16.4. do 20.4.2012.

 

Zároveň učastníci prijímacieho konania si môžu pre seba a rodinných príslušníkov objednať počas prijímacích skúšok ubytovanie. Bude poskytnuté za znížený poplatok v penzióne " Apartmány pri kostole" (pozri prílohu), ktorý sa nachádza v prímestskej časti Liptovského Mikuláša v Demänovej - Bodice, asi 1500 m od objektu Akadémie ozbrojených síl. V týchto priestoroch sa zároveň konajú aj kurzy matematiky a fyziky a sú tu tiež ubytovaní aj účastníci kurzov.

Záujemci o účasť v kurzoch sa prihlásia telefonicky u pána pplk.v.v.Ing.Tomu na tel.č.:  0905622170 alebo 0911622170 (v dobe od 10.00 do 24.00 hod aj v sobotu a nedeľu).  Záujemci o ubytovanie telefonicky pánovi pplk.v.v.Ing.Doc.Palovičovi, CSc na tel.č.: 0905500605.


Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. Obec  Tvrdošovce registruje do evidencie SHR na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
Tlačivo pre vydanie osvedčenia SHR obdrží žiadateľ na OcÚ v Tvrdošovciach, alebo si ho môže stiahnuť z webovej stránky obce www.tvrdosovce.sk.

Za vydanie osvedčenia sa vyrubuje správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch

Zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Tvrdošovce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať a ako prílohu doložiť originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“.

V prípade zmeny priezviska a trvalého pobytu je potrebné požiadať o dodatok - zmenu k osvedčeniu SHR, a to písomnou formou. Za túto zmenu sa vyrubuje správny poplatok vo výške 1,50 € v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Žiadateľ obdrží na OcÚ v Tvrdošovciach 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR, z ktorého jeden je povinný odovzdať na Krajskej správe štatistického úradu SR v Nitre,Rázusova 9, P.O.BOX 9B, 949 55  Nitra.

Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie Štatistický úrad SR na základe žiadosti o pridelenie IČO, ktorú obdrží na OcÚ  Tvrdošovce. Ďalšie kópie osvedčenia je SHR povinný odovzdať na Daňový úrad v Nových Zámkoch a v pobočke zdravotnej poisťovne žiadateľa. Jeden originál si ponechá žiadateľ.