Hlavná obsah

na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Kurzy matematiky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15.

V školskom roku 2014/15 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to:  1/ Manažment vojenskej organizácie,  2/ Elektronické systémy,  3/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti,  4/ Počítačové systémy, siete a služby. Prijatých bude 65 uchádzačov, predpokladaný počet prihlásených záujemcov - 650.

Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných skoľ ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

Študenti, ktorí sú už rozhodnutí a majú vážny záujem o štúdium na Akadémii ozbrojených síl, sa môžu v Liptovskom Mikuláši zúčastniť prípravy na prijímacie skúšky.  Prihlásiť sa môžu telefonicky. Záujemcov prosíme, aby sa neobracali so svojou žiadosťou o poskytnutie prípravných kurzov na prijímacie skúšky na rektorát Akadémie ozbrojených síl, ale na informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy so sídlom Liptovskom Mikuláši, ktoré kurzy zabezpečujú aj  organizujú. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170,  0911 622170,   044 5524804.  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.


Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o štúdium z predmetu matematika a to na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi 65 najlepších uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde v priemere až 70 percent zúčastnených nesplnilo kritéria pre prijatie. Z tých, ktorí skúšku z matematiky úspešne zvládli sa  82 percent  študentov predtým zúčastnilo prípravného kurzu, ktorý organizovali a zabezpečovali informačné poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy v Liptovskom Mikuláši. Z tých, ktorí sa tejto prípravy nezúčastnili bolo na skúškach úspešných len 18 percent z celkového počtu prítomných. Aj v tomto školskom roku bude prebiehať obdobná príprava uchádzačov.

Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  1.časť: Prípravný kurz matematiky na prijímacie skúšky,  2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh v rámci samopripravy,  3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky,  4.časť:  Doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia. Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u náš.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vojenské školy zahajujú sériu prípravných kurzov na prijímacie skúšky a to 1. turnusom z predmetu matematika v termíne od 14.10. do 18.10.2013 a v náhradnom termíne od 21.10. do 25.10.2013. Prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch v závislosti od počtu záujemcov o túto formu prípravy. V minulom školskom roku sa uskutočnilo celkom 15 celotýždňových turnusov. Obdobný záujem predpokladáme aj v tomto školskom roku.  Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplné pochopená. Počas týždňového pobytu bude v kurze matematiky prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 18.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch a 66 ks cvičných samovyhodnocovacich psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. Oboznámime ho tiež s požiadavkami pre prípravu z anglického jazyka. Prípravný kurz je za úhradu (u sociálne slabších rodín je možné tiež využiť splátkový kalendár). V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s ďalšími dôležitými informáciami, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok, s organizáciou a priebehom štúdia na Akadémii ozbrojených síl a následným uplatnením v praxi, ako i s možnosťou ďalšieho vzdelávania v rámci ozbrojených síl SR a vo vzdelávacích kurzoch v rámci NATO. Súčasťou prijímacieho konania pred zahájením štúdia na Akadémii ozbrojených síl je okrem absolvovania psychodiagnostických testov aj vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti a previerka fyzických predpokladov. S požadovanými kritériami podrobne oboznámime študenta v priebehu absolvovania kurzu.