Hlavná obsah

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU ZAVÁDZANIA INOVATÍVNYCH A VYSPELÝCH TECHNOLÓGIÍ V PRIEMYSLE A V SLUŽBÁCH

Kód výzvy: KaHR - 111SP-1201
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci

na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. december 2012

Dátum uzavretia výzvy: 3. apríl 2013

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 110 000 000 EUR

Celý text výzvy nájdete tu.