Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce v dňoch od 19. augusta do 22. augusta 2016 usporiada „XVIII. Dni svätého Štefana“, na ktoré aj touto cestou pozýva podnikateľov – predávajúcich.

Povolenia na predaj sa vydávajú na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, prízemie číslo dverí 6. do 16.augusta 2016.

Dôležité UPOZORNENIE:

1. Informácia k zákonu č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu predloží čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží povolenie na zriadenie trhového miesta nebude vydané !

2. K vydaniu povolenia je potrebné predložiť právoplatný živnostenský list, resp. koncesnú listinu, výpis z obchodného registra alebo iné právoplatné oprávnenie na podnikanie, na ktorom je uvedené IČO.

3. Fyzická a právnická osoba, oprávnená na podnikanie môže dostať povolenie na predaj

poživatín a rýchleho občerstvenia len po predložení kópie posudku orgánu na ochranu zdravia vydaného v mieste svojho trvalého bydliska alebo trvalého pracoviska. Stánkový predaj potravín, nápojov a pokrmov sa povoľuje len v súlade „Výnosom MP SR a MZ SR z 12. 04.2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych predajní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín".

Predajné miesta sa nerezervujú, nedajú sa objednať ani na základe písomnej prihlášky!

Bližšie informácie získate na tel.č. 035/6492350, 035/6492202

alebo na e-mailových adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.