Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce v dňoch od 23. augusta do 26. augusta 2019 usporiada "XXI. Dni Svätého Štefana", na ktoré aj touto cestou pozýva podnikateľov – predávajúcich.

Povolenia na predaj sa vydávajú na Obecnom úrade v Tvrdošovciach, prízemie číslo dverí 6.

Žiadosti o povolenie na predaj na predpísanom tlačive je potrebné doručiť najneskôr do 9. augusta 2019 do podateľne Obecného úradu, prípadne e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Bližšie informácie získate na tel.č. 035/6492350, 035/6492202, alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podmienky vydania povolenia a priebehu predaja

 1. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas XX. Dní sv. Štefana sa bude vydávať na obdobie 23-26.8.2019.
 2. Vyplnenú Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (Prihlášku) s požadovanými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu najneskôr do 9.08.2019 (vrátane).
 3. Žiadosť o vydanie povolenia s prílohami na predaj sa doručuje:
  1. poštou na adresu: Obecný úrad, Novozámocká cesta č. 56, 941 10 Tvrdošovce
  2. osobne do podateľne Obecného úradu, ktorá sa nachádza v kanc.č.1 na prízemí.
  3. e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 4. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a nebude k nim vydané Povolenie na predaj počas XXI. Dní sv. Štefana 2019.
 5. Žiadosti o vydanie Povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb sa budú posudzovať v poradí, v akom budú doručené do podateľne Obecného úradu Tvrdošovce.
 6. Poplatok za jedno predajné miesto na 1 deň je 10,- € (1 predajné miesto = 2 bm). Organizátor na základe žiadosti určí celkovú výšku poplatku za predajné miesto, ktorú oznámi žiadateľovi spolu s informáciami o spôsobe úhrady poplatku.
 7. Trhový poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 09.08.2019 v hotovosti do pokladne Obecného úradu (v kanc.č.1 na prízemí Obecného úradu) alebo bezhotovostne na účet vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK58 5200 0000 0000 0888 4891, SWIFT kód: OTPVSKBX. Variabilný symbol a výška poplatku bude žiadateľovi oznámená po zaevidovaní žiadosti.
 8. Po zaevidovaní úhrady poplatku bude žiadateľ zaradený do zoznamu predajcov, na základe ktorého mu bude zarezervované predajné miesto. Povolenie na predaj bude vystavené a doručené až po úhrade poplatku za trhové miesto.
 9. V prípade zistenia uvedenia nepravdivých údajov žiadosť nebude zaradená do zoznamu záujemcov o predaj na XXI. Dni sv. Štefana 2019 a k žiadosti nebude vydané povolenie na predaj.
 10. Z účasti na XXI. Dni sv. Štefana 2019 budú vylúčení tí žiadatelia, u ktorých bolo v roku 2018 zistené porušenie organizačných pokynov pre XX. Dni sv. Štefana (napr. svojvoľné premiestňovanie stánku, nepovolená zmena sortimentu, nepovolené parkovanie vozidla pri stánku a pod.).
 11. Organizátor si vyhradzuje akceptáciu len úplných žiadostí – vyplnené náležitosti v žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona. 
 12. Kontrolu nad dodržiavaním poriadku, ako aj kontrolu predajných miest počas XXI. Dní sv. Štefana bude vykonávať Obecná polícia Tvrdošovce a poverení zamestnanci Obecného úradu.
 13. Predajca je povinný počas predaja mať pri sebe a na požiadanie člena príslušnej kontrolnej skupiny v zmysle bodu 12. sa preukázať platným povolením na predaj s dokladom o úhrade poplatku za predajné miesto/-a.
 14. V prípade porušenia pravidiel predaja počas XXI. Dní sv. Štefana môže zamestnanec kontrolnej skupiny v zmysle bodu 12. rozhodnúť o ukončenie činnosti predaja predajcom.
 15. Žiadateľ o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podaním žiadosti o vydanie tohto povolenia berie na vedomie tieto podmienky a podpisom žiadosti súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Žiadosť o povolenie predávať (vo formáte .pdf, veľkosť: 301 kB)

Žiadosť o povolenie predávať (vo formáte .docx, veľkosť: 25 kB)

Čestné prehlásenie pre remeselníkov (vo formáte .odt, veľkosť: 18 kB)

Dôležité UPOZORNENIE pre podnikateľov:

1. Informácia k zákonu č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu predloží čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží povolenie na zriadenie trhového miesta nebude vydané !

2. K vydaniu povolenia je potrebné predložiť právoplatný živnostenský list, resp. koncesnú listinu, výpis z obchodného registra alebo iné právoplatné oprávnenie na podnikanie, na ktorom je uvedené IČO.

3. Fyzická a právnická osoba, oprávnená na podnikanie môže dostať povolenie na predaj poživatín a rýchleho občerstvenia len po predložení kópie posudku orgánu na ochranu zdravia vydaného v mieste svojho trvalého bydliska alebo trvalého pracoviska. Stánkový predaj potravín, nápojov a pokrmov sa povoľuje len v súlade „Výnosom MP SR a MZ SR z 12. 04.2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych predajní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín".